Glosár

Glosár

Nasledujúci slovníček obsahuje rad termínov a vysvetľuje termíny a skratky, týkajúce sa skladovania nebezpečných látok a bezpečnosti práce.

ATmosphères EXplosibles

Európske smernice 94/9/ EC a 99/92/EC zjednocujúce označenie pre elektrické zariadenia určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Nariadenie CLP (Classification, Labelling & Packaging of substances and mixtures) je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Cieľom nariadenia je zjednotenie označovania látok a zmesí.

Nemecký inštitút pre stavebnú techniku

Nemecký ústav pre priemyselnú normalizáciu alebo ním vydaná nemecká národná norma

Európska norma

Výbušná atmosféra môže vzniknúť spojením vzduchu a horľavých plynov, pár alebo hmly za atmosférických podmienok.

Výbušné prostredie - zóny:

  • Zóna 0 =  výbušná atmosféra je prítomná trvale, počas dlhého časového obdobia alebo často
  • Zóna 1 =  vybušná atmosféra sa  môže vyskytovať ojedinele
  • Zóna 2 =  výbušná atmosféra sa vyskytuje zriedka a len krátko

Akívne skladovanie:

Sklady, v ktorých dochádza k manipulácii s nebezpečnými látkami ( napr. plnenie, stáčanie...), patria do zóny 1, preto je nutné technické vetranie.

Pasívne skladovanie:

Pri pasívnom skladovaní horľavín vo vnútri skladu môže vzniknúť zóna 2, pričom je odporúčané pridať technické vetranie dľa normy 65 0201.

Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií

H-vety sú štandarné vety o nebezpečnosti chemických látok a ich zmesí a nahrádzajú predchádzajúce  R-vety s rovnakým účelom a obdobným obsahom.

P-vety sú štandardné pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a ich zmesami a nahrádzajú predchádzajúce S-vety s rovnakým účelom a obdobným obsahom.

R-vety sú pôvodné vety o nebezpečnosti chemických látok a ich zmesí, ktoré boli na základe nariadenia GHS nahradené H-vetami s rovnakým účelom a obdobným obsahom.

S-vety sú pôvodné pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami a ich zmesami, ktorú sú na základe GHS nahradené P-vetami s rovnakým účelom a obdobným obsahom.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Nariadenie REACH je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok a o zriadení Európskej agentúry pre chemické látky

Smernica o oceľových vaniach

Bod vznietenia/ teplota vznietenia je najnižšia teplota horúceho povrchu pri ktorej sa optimálna zmes plynov alebo pár danej látky so vzduchom na predpísanom zariadení pri predpísanom pracovnom postupe vznieti.

Teplota vzplanutia alebo bod vzplanutia je najnižšia teplota pri, ktorej horľavá kvapalná látka za presne stanovených podmienok skúšky, vyvíja také množstvo horľavých pár, ktoré je po priblížení iniciačného zdroja (napr. plameň, iskra) schopné krátko (max. 5 sekúnd) horieť a zase zhasnú.