Správna inštalácia a údržba predĺži životnosť záchytnej vane

I materiál, z ktorého je záchytná vaňa vyrobená, zohráva dôležitú úlohu

Správna inštalácia a údržba predĺži životnosť záchytnej vane

Záchytná vaňa je základnýcm bezpečnostným prvkom v mnohých spoločnostiach, v ktorých sa manipuluje s nebezpečnými látkami. Či už ide o oceľové záchytné vane alebo platové záchytné vane, všetky spoločnosti, ktoré záchytné vane používajú, majú povinnosť ich udržiavať v zodpovedajúcom stave. Z toho vyplýva potreba pravidelných kotrol funkčnosti záchytnej  vane a následné odstránenie  zistených vád.

Aby mohla záchytná vaňa plniť svoju funkciu, musí jej design a konštrukcia zodpovedať požadovanému účelu. Taktiež pri inštalácii záchytnej vane a jej údržbe je niekoľko zásad, ktoré je treba brať do úvahy, aby nedošlo k poškodeniu záchytnej vane. Rozhodujúcim aspektom je tiež materiál, z ktorého je záchytná vaňa vyrobená. V mnohých prípadoch dochádza k poškodeniu záchytnej vane v dôsledku nesprávnej manipulácie. Aby mohla záchytná vaňa dlhodobo a spoľahlivo slúžiť svojmu účelu, je treba dodržiavať určité pravidlá už pri inštalácii záchytnej vane.

Čo je treba zvážiť pri inštalácii záchytných vaní?

Záchytné vane by mali byť umiestnené tak, aby sa do nich nedostala voda. Záchytná vaňa by tiež mala stáť iba na rovných a pevných plochách  a nemala by byť vystavená akémukoľvek manuálnemu poškodeniu. Ďalšiu dôležitou zásadou je, že by u záchytnej vane nemalo dochádzať k prekročeniu jej celkovej nosnosti. Skladované nádoby s nebezpečnou látkou je treba na záchytnej vani skladovať tak, aby do nej bolo vždy dobre vidieť a prípadné úniky nebezpečných kvapalín boli ľahko zistiteľné.

Ak budú pri pravidelných kontrolách odhalené nejaké nedostatky, kvôli ktorým nie je už možné zaručiť funkčnosť záchytnej vane, je treba pristúpiť k opatreniam na odstránenie nedostatkov. Spôsob odstránenia nedostatkov závisí od materiálu, z ktorého je záchytná vaňa vyrobená a od povyhy vady. Plastové záchytné vane, u ktorých je zostená vada, ktorá znemožňuje ich správnu funkčnosť, musia byť okamžite vyradené z prevádzky. Ak je zistená závada u oceľových záchytných vaní, je závadu často možné iba opraviť. Opravenú záchytnú vaňu je možné uviesť opäť do prevádzky, avšak je nutné výrobcom alebo odobnou firmou vykonať na nej skúšku tesnosti v súlade so Zákonom o vodách  č. 364/2004 Z.z. Pri zistení závad u oceľových vaní je vhodné  zvážiť, či bude ekonomicky výhodnejšie pristúpiť k oprave záchytnej vane alebo či poškodenú vaňu nahradiť celkom novou záchytnou vaňou.

Ďalšie informácie s cennými praktickými tipmi o bezpečnom skladovaní nebezpečných látok na záchytných vaniach nájdete v kategórii Safety@Work.