DENIOS servisný balíček a jeho prínosy pre Vás

DENIOS servisný balíček a jeho prínosy pre Vás

Pre zabezpečenie preventívnych bezpečnostných revízií v súlade so Zákonom č. 314/2001 Z. z.  - Zákon o ochrane pred požiarmi v znení nekorších predpisov, Vyhláškou č. 121/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii, Nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a ďalšou platnou legislatívou sme pre Vás pripravili špeciálny DENIOS servisný balíček.

Pri vykonávaní revízií sa kontroluje funkčnosť všetkých konštrukčných, elektrických a protipožiarnych systémov, aby bola zaručená bezproblémová prevádzka a celková maximálna bezpečnosť.

Bezprostredne po vykonaní revízie a údržby obdržíte od servisného technika protokol o vykonaní revízie, príp. zistených závadách či vykonaných drobných opravách (takmer 98 % náhradných dielov vozí servisný technik so sebou). V prípade potreby náročnejších opráv Vám navrhneme spôsob riešenia a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe. Všetci servisní technici od DENIOSu sú pravidelne školení a majú platný certifikát.

Servis & Údržba

Váš spoľahlivý partner pre servis a údržbu

V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich produktov Vám ponúkame pravidelné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

Pre niektoré zariadenia sú každoročné revízie odporúčané na základe platných právnych predpisov a pre niektoré produkty dokonca vyžadované zo zákona.

Vďaka dlhoročným odborným znalostiam a skúsenostiam v oblasti skladovania nebezpečných látok sme schopní sami vykonávať kontrolné prehliadky a zabezpečiť následný odborný servis.


Tieto produkty pre Vás preskúšame a opravíme:

 • Pochôdzne sklady nebezpečných látok

 • Regálové sklady na nebezpečné látky (pre IBC a sudy)

 • Protipožiarne skrine

 • Technické bezpečnostné kontajnery

 • Protipožiarne sklady

 • Tepelné a chladiace komory


 • Dodržanie právnych predpisov vykonávaním pravidelnej kontroly,

 • pravidelnou údržbou a servisom predídete finančne náročným opravám,

 • minimalizácia rizika zlyhania a predĺženie životnosti Vášho DENIOS zariadenia,

 • pripomenutie termínu nasledujúcej revízie,

 • bezpečnosť pre Vašich zamestnancov a Váš podnik.


Požiadajte o nezáväznú ponuku na revíziu!

Pre zabezpečenie bezpečnosti a správnej funkčnosti skíň a skladov na nebezpečné látky je nevyhnutná ich pravidelná údržba a servis, čo je povinné i zo zákona. Na základe tento skutočnosti ponúkame našim zákazníkom každoročné bezpečnostné revízie. Údržbu a servis  vždy vykonáva vyškolený a certifikovaný servisný technik. Veľkou výhodou našich služieb je, že nemusíte sami strážiť, kedy je treba vykonať nasledujúcu revíziu - termín postrážime za Vás.

Servis a údržba