Zásady ochrany osobných údajov

Teší nás Váš záujem o náš internetový obchod. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V nasledujúcom texte Vám poskytneme podrobné informácie o priebehu spracúvania osobných údajov podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). V prípade otázok alebo podnetov k týmto informáciám o ochrane osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na osobu zodpovednú za ochranu nám zverených osobných údajov na adrese privacy@denios.com, alebo sa obráťte na osobu zodpovednú za spracúvanie osobných údajov, spoločnosť

               DENIOS s.r.o.
               ul. Šoltésovej č. 1995
               911 01 Trenčín

               Tel.: +421 32 7430467
               Fax: +421 32 7430468
               Email: obchod@denios.sk
               Web: www.denios.sk

Spracovanie Vašich osobných údajov sa rozdeľuje na dve kategórie:

1. Všetky potrebné údaje spracúvame pri uzatváraní zmluvy a na reklamné účely, ako napríklad zasielanie newsletterov alebo reklamných emailov. Externí poskytovatelia služieb, ktorí sú zainteresovaní do uzatvorenia zmluvy, ako napr. logistické spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb, dostanú Vaše údaje v potrebnom rozsahu.

2. Návštevou našej internetovej stránky dochádza medzi Vaším koncovým zariadením a naším serverom k automatickej výmene informácií, ktoré môžu mať charakter osobných údajov. Takto získané informácie použijeme okrem iného na optimalizáciu našej internetovej stránky alebo na zobrazovanie reklamy v prehliadači Vášho koncového zariadenia.

V tejto časti sa dozviete viac o účeloch, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, o právnom základe pre spracúvanie, o oprávnených záujmoch, ktoré sledujeme my alebo tretia strana a o skupinách príjemcov

Získavanie a používanie údajov na uzatvorenie zmluvy a pri otvorení zákazníckeho účtu

Osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy a vytvorenia zákazníckeho účtu, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v rámci Vašej objednávky, v prípade kontaktovania (napr. cez kontaktný formulár alebo emailom) alebo pri vytvorení zákazníckeho účtu. V jednotlivých formulároch je zrejmé, aké osobné údaje sa z nich získavajú.

Ide najmä o tieto údaje:

 • Meno, priezvisko
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • Emailová adresa
 • Fakturačné a platobné údaje
 • Príp. dátum narodenia
 • Príp. telefónne číslo

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy je článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR. Aby sme mohli používať Vašu emailovú adresu, zašleme Vám potvrdzovací email v súlade s článkom 6, odsek 1, písmeno c) nariadenia GDPR. Ak Vaše kontaktné údaje nepoužívame na reklamné účely, údaje získané za účelom uzatvorenia zmluvy máme právo archivovať až do uplynutia zákonných príp. možných zmluvných práv na záručné plnenie a záruku. Po uplynutí tejto lehoty uschovávame informácie o zmluvnom vzťahu, ktoré vyžaduje obchodné a daňové právo, počas zákonom stanoveného obdobia. Počas tohto obdobia (spravidla desať rokov od uzatvorenia zmluvy) budú údaje znovu spracované len v prípade kontroly finančnou správou.

Vytvorenie zákazníckeho účtu je dobrovoľné a uskutočňuje sa na základe Vášho súhlasu v zmysle článku 6, ods. 1, písm. a) nariadenia GDPR. Vaše údaje uložené v zákazníckom účte si môžete kedykoľvek pozrieť a upraviť.

Na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa ďalej vyžaduje spracovanie nasledovných údajov:

Poskytovanie údajov na účel plnenia zmluvy a zisťovania identity
Pri plnení zmluvy poskytneme Vašu emailovú adresu príp. Vaše telefónne číslo nami poverenej logistickej spoločnosti, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaného tovaru. Na realizáciu platieb poskytneme potrebné platobné údaje finančnej inštitúcii poverenej platbou a príp. nami poverenému poskytovateľovi platobných služieb resp. platobnej službe, ktorú ste si vybrali v procese objednávky.

Pokiaľ je to potrebné, na základe článku 6, odseku 1, písmen b) a f) nariadenia GDPR si s pomocou informácií od poskytovateľov overíme Vašu identitu. Tento krok má za cieľ ochranu Vašej identity a zabránenie pokusom o podvod na naše náklady. Okolnosti a výsledok našej požiadavky budú uložené vo Vašom zákazníckom resp. návštevníckom účte po dobu trvania zmluvného vzťahu.


Spracovanie údajov na reklamné účely
Na základe článku 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR existuje pre zodpovednú osobu pri spracúvaní údajov na reklamné účely oprávnený záujem. Dobu uchovania osobných údajov na reklamné účely je možné odvodiť od skutočnosti, či je uchovanie údajov potrebné na oslovenie formou reklamy. Našou zásadou je vymazanie údajov najneskôr do dvoch rokov po ich poslednom využití na reklamné účely.

Vlastné reklamné účely a reklamné účely tretích strán

Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu alebo si nechali zaslať reklamný materiál, evidujeme Vás ako kmeňového zákazníka alebo záujemcu. V takýchto prípadoch spracujeme Vaše poštové kontaktné údaje, aby sme Vám týmto spôsobom mohli zasielať informácie o nových výrobkoch a službách. V rámci našich oprávnených záujmov si vyhradzujeme právo poskytnúť Vaše poštové kontaktné údaje našim obzvlášť dôkladne vybraným zmluvným partnerom z oblasti zásielkového obchodu a telekomunikácií a poskytovateľov podobných produktov, abysme Vás mohli informovať o našich produktoch.

Cielená reklama
   
Na to, aby ste dostávali len také reklamné informácie, ktoré pre Vás majú potenciálny význam, dopĺňame Váš zákaznícky profil o ďalšie informácie a zatrieďujeme ho do kategórií. Využívame na to štatistické informácie aj informácie o Vašej osobe (napr. základné údaje Vášho zákazníckeho profilu). Cieľom je, aby ste dostávali výlučne reklamu zameranú na Vaše skutočné alebo potenciálne potreby a aby ste neboli obťažovaní zbytočnou reklamou.

Právo na vznesenie námietky   
Proti spracovaniu osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou do budúcnosti vzniesť námietku. Stačí zaslať email alebo list na kontaktné údaje uvedené v bode 2.

Pokiaľ vznesiete námietku, dotyčná kontaktná adresa bude zablokovaná pre ďalšie spracovanie osobných údajov na reklamné účely. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch môže ešte aj po doručení Vašej námietky dočasne dochádzať k zasielaniu reklamných materiálov. Príčinou je technická príprava zobrazovaných reklám v predstihu. Neznamená to, že sme Vašu námietku neakceptovali.

Použitie údajov pri prihlásení k odberu emailového newslettera
Ak sa v metóde Double-Opt-In prihlásite k odberu nášho newslettera, použijeme na to potrebné údaje alebo údaje, ktoré ste nám osobitne poskytli, aby sme Vám mohli pravidelne posielať náš emailový newsletter. Pri metóde Double-Opt-In Vám potom, ako do prihlasovacieho poľa zadáte svoju emailovú adresu, prepošleme potvrdzovací odkaz. Po kliknutí na potvrdzovací odkaz bude Vaša emailová adresa uložená do nášho zoznamu emailových adries. Spracovanie Vašej emailovej adresy potom prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6, odseku 1, písmena a) nariadenia GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odhlásenie z odberu newslettera je možné kedykoľvek, a to buď odoslaním správy na kontakty uvedené v tiráži alebo prostredníctvom príslušného odkazu na konci každého newslettera. 

Použitie údajov na emailovú reklamu bez prihlásenia k odberu newslettera a Vaše právo na vznesenie námietky
Ak získame Vašu emailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru alebo služby a nevznesiete námietku proti používaniu Vašej emailovej adresy, v rámci našich oprávnených záujmov si vyhradzujeme právo pravidelne Vám emailom posielať ponuky k výrobkom z nášho sortimentu, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili. Spracovanie Vašej emailovej adresy potom prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6, odseku 1, písmena f) nariadenia GDPR. Proti používaniu Vašej emailovej adresy môžete kedykoľvek vzniesť námietku, a to buď odoslaním správy na kontakty uvedené v tiráži alebo prostredníctvom príslušného odkazu na konci každého newslettera.


Internetové technológie

Používanie súborov cookies
Na to, aby sme návštevu našej internetovej stránky zatraktívnili a umožnili používanie konkrétnych funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookies. Pokiaľ sa s týmito súbormi cookies spracúvajú osobné údaje, ich používanie sa uskutočňuje v súlade s článkom 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR. Náš záujem o optimalizáciu našej internetovej stránky je pritom potrebné vnímať ako oprávnený v zmysle vyššie uvedeného právneho základu. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho koncového zariadenia. Niektoré nami používané súbory cookies sa po ukončení relácie prehliadača, teda po zatvorení Vášho prehliadača, opäť vymažú (tzv. relačné súbory cookies). Iné súbory cookies zostávajú vo Vašom koncovom zariadení a pri nasledujúcej návšteve nám umožňujú znovu identifikovať Váš prehliadač (trvalé, perzistentné súbory cookies). Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, že budete informovaní o prítomnosti súborov cookies a individuálne sa rozhodnete o ich prijatí, resp. odmietnutí v konkrétnych prípadoch alebo celoplošne. V prípade nesúhlasu s ukladaním súborov cookies môže byť funkčnosť našej internetovej stránky obmedzená.

Po Vašom zamietnutí sa do Vášho koncového zariadenia uloží súbor Opt Out cookie. Ak Vaše súbory cookies vymažete, musíte znova kliknúť na odkaz.

Pripomienka na hodnotenie od Trusted Shops
Pokiaľ ste nám k tomu počas alebo po Vašej objednávke udelili Váš výslovný súhlas tým, že ste zaškrtli príslušné zaškrtávacie políčko alebo ste klikli na určené tlačidlo (Ohodnotiť neskôr), poskytneme Vašu emailovú adresu kvôli pripomienke na ohodnotenie Vašej objednávky spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín, aby Vám prostredníctvom emailu pripomenula možnosť vložiť hodnotenie. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom správy na nižšie uvedený kontakt alebo priamo spoločnosti Trusted Shops.

Google Analytics
Aby sme naše stránky mohli koncipovať podľa potreby a priebežne ich optimalizovať, používame v súlade s článkom 6, odsek 1 písmeno f) nariadenia GDPR Google Analytics, službu na webovú analýzu spoločnosti Google Inc. („Google“). Na tento účel sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú súbory cookies. Informácie generované súborom cookie o Vašom používaní tejto internetovej stránky, akými sú

 • typ a verzia prehliadača,
 • používaný operačný systém,
 • odkazujúca adresa (referrer) URL (predtým navštívená stránka),
 • názov hostiteľského počítača (IP adresa),
 • čas požiadavky na server,

budú prenesené do servera spoločnosti Google v USA a tam uložené. Informácie sa používajú na vyhodnocovanie využívania našich internetových stránok, na zostavovanie reportov o aktivitách na našich internetových stránkách a poskytovať ďalšie služby súvisiace s používaním stránok a internetu ako takého na účely výskumu trhu a usporiadanie týchto stránok tak, aby zodpovedali potrebám užívateľov. Tieto informácie môžu byť prípadne poskytované tretím stranám, ak je to stanovené zákonom alebo ak tieto tretie strany spracúvajú údaje na základe poverenia. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP adresu s inými dátami, ktorými disponuje. IP adresy sú anonymizované, takže priradenie nie je možné (takzvané maskovanie IP).
Príslušným nastavením prehliadača môžete zakázať inštaláciu súborov cookies, upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nemusí byť možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zakázať zaznamenávanie údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookies a údajov vzťahujúcich sa na Vaše využívanie internetovej stránky (vrátane Vašej IP adresy), ako aj spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google tým, že stiahnete a nainštalujete špecialny doplnok prehliadača. Namiesto doplnku prehliadača, najmä v prípade prehliadačov na mobilných koncových zariadeniach, môžete zakázať zaznamenávanie prostredníctvom Google Analytics tak, že kliknete na tento odkaz:

Deaktivovat trackování

Nastaví sa Opt Out cookie, ktorý zabraňuje ďalšiemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky. Súbor Opt Out cookie je platný len v tomto prehliadači a len pre našu internetovú stránku a uloží sa do Vášho zariadenia. Ak v tomto prehliadači vymažete súbory cookies, súbor Opt Out cookie musíte znova nastaviť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na internetovej stránke Google Analytics.

Použitie econda pre webovú analytiku
Kvôli analýze internetových stránok sa pomocou technológií spoločnosti econda GmbH na tejto stránke automaticky zaznamenávajú a ukladajú údaje, z ktorých sa s použitím pseudonymov vytvárajú používateľské profily. V rámci vyvažovania záujmov toto slúži na zachovanie nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na optimalizovanom zobrazovaní našej ponuky. Na to je možné používať súbory cookies. Pseudonymizované používateľské profily nebudú spájané s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez osobitne udeleného, výslovného súhlasu. Zaznamenávanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek odmietnuť s účinnosťou do budúcnosti a to tak, že kliknete na tento odkaz:

Deaktivovat trackování

Po Vašom zamietnutí sa do Vášho koncového zariadenia uloží súbor Opt Out cookie. Ak Vaše súbory cookies vymažete, musíte znova kliknúť na odkaz.

Cielenie reklamy (targeting)
Opatrenia na cielenie reklamy, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré používame, sa realizujú v súlade s článkom 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR. Používaním nasledujúcich opatrení na cielenie reklamy chceme zabezpečiť, aby sa na Vašich koncových zariadeniach zobrazovala len reklama zameraná na Vaše skutočné alebo potenciálne záujmy. Je vo Vašom aj našom záujme, aby sme Vás neobťažovali zobrazovaním reklám, ktoré Vás nezaujímajú.

          Cielená reklama na stránke (Onsite Targeting)
Na našej internetovej stránke sa vďaka používaniu súborov cookies zaznamenávajú a vyhodnocujú informácie na optimalizáciu zobrazovania reklamy. Tieto informácie obsahujú napríklad údaje o tom, o ktoré naše výrobky ste sa zaujímali. Zaznamenávanie a vyhodnocovanie je výlučne pseudonymizované a neumožňuje Vašu identifikáciu. V prvom rade nebudú získané informácie prepojené s Vašimi osobnými údajmi. Na základe týchto informácií Vám na našej stránke môžeme zobrazovať ponuky, ktoré sú špeciálne cielené na Vaše záujmy vyplývajúce z Vášho doterajšieho používateľského správania. Súbor cookie sa automaticky vymaže po 30 dňoch.

          Opätovné zacielenie reklamy (retargeting)
Používame aj technológie retargetingu služby Google AdWords. To nám umožňuje vytvoriť našu online ponuku tak, aby bola zaujímavejšia a personalizovaná. Za týmto účelom sa nastaví súbor cookie, pomocou ktorého sa s použitím pseudonymov získavajú údaje o záujmoch. Na základe týchto informácií Vám budú na internetových stránkach našich partnerov zobrazované reklamy k našim ponukám podľa Vašich záujmov. Systém neukladá žiadne priame osobné údaje a nebudú k Vám tiež viesť žiadne používateľské profily s osobnými údajmi. Súbor cookie bude uložený po dobu 30 dní a potom sa automaticky vymaže.

Možnosť vznesenia námietky/odmietnutia (Opt Out)

Okrem popísaných spôsobov deaktivácie môžete uvedené technológie targetingu celoplošne zablokovať aj pomocou príslušného nastavenie súboru cookie vo Vašom prehliadači. Okrem toho máte možnosť deaktivovať reklamu na základe preferencií pomocou správcu preferencií, ktorý je tu dostupný.

Google Maps
Táto webová stránka používa Google Maps API na zobrazovanie máp a automatické dopĺňanie pre pohodlnejšie zadávanie vašej adresy v rámci individuálneho popisu trasy.  Službu Google Maps prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bližšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby Google Maps.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Google reCAPTCHA
Na zaistenie dostatočného zabezpečenia údajov pri odosielaní formulárov používame v určitých prípadoch službu reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. Tá slúži najmä na rozlíšenie toho, či zadanie vykonala fyzická osoba alebo bolo zneužité strojovým a automatizovaným systémom. Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a príp. ďalších údajov, ktoré potrebuje spoločnosť Google pre službu reCAPTCHA, do spoločnosti Google. Na túto službu sa vzťahujú odlišné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. Bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google Inc. nájdete na www.google.de/intl/de/privacy alebo www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Pluginy sociálnych sietí
Na základe článku 6, odseku 1, písmena f) nariadenia GDPR nastavujeme na našej internetovej stránke pluginy sociálnych sietí Facebook, Google+, Xing, YouTube a Twitter tak, aby sme prostredníctvom šírili povedomie o našej spoločnosti. Reklamný účel, ktorý tým sledujeme, je potrebné vnímať ako oprávnený záujem v zmysle nariadenia GDPR. Zodpovednosť za prevádzku v súlade s ochranou osobných údajov musí zabezpečiť príslušný poskytovateľ. Začlenenie týchto pluginov uskutočňujeme pomocou takzvanej metódy dvoch kliknutí, aby sme návštevníkom našej internetovej stránky poskytli maximálnu možnú ochranu.

          Facebook
Na našej internetovej stránke sa používajú takzvané pluginy sociálnej siete Facebook, ktoré ponúka spoločnosť Facebook Inc. Pluginy siete Facebook sú označené logom spoločnosti Facebook alebo symbolom „Páči sa mi to“ príp. „Zdieľať“. Prehľad Facebook pluginov a ich vzhľad nájdete na nasledujúcom odkaze. Ak takýto plugin aktivujete (prvé kliknutie), Váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah tohto pluginu bude z Facebooku priamo odoslaný do Vášho prehliadača a vložený na stránku. Týmto vložením dostane Facebook informáciu, že Váš prehliadač zobrazil príslušnú stránku našich internetových stránok, aj keď nemáte vlastný profil na Facebooku alebo nie ste práve prihlásení na Facebooku. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) Váš prehliadač odošle priamo na server spoločnosti Facebook v USA, kde sa uloží. Ak ste prihlásení na Facebooku, Facebook môže okamžite priradiť návštevu našej internetovej stránky k Vášmu profilu na Facebooku. Ak interagujete s pluginmi, napríklad stlačíte tlačidlo „Páči sa mi to“, táto informácia je tiež priamo odoslaná na server spoločnosti Facebook, kde sa uloží. Tieto informácie budú okrem toho zverejnené na Vašom facebookovom profile a zobrazia sa Vašim priateľom na Facebooku.
Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Ak si neželáte, aby Facebook bezprostredne zverejnil informácie zhromaždené o Vašej návšteve našej internetovej stránky na Vašom facebookovom profile, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlásiť zo svojho účtu na Facebooku.
 
          Google+
Na našej internetovej stránke sa používajú takzvané pluginy sociálnej siete Google Plus, ktoré ponúka spoločnosť Google Inc. Pluginy rozpoznáte napr. podľa tlačidiel so znakom „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí. Prehľad Google pluginov a ich vzhľad nájdete tu.
Ak takýto plugin aktivujete (prvé kliknutie), Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah tohto pluginu bude z Google odoslaný priamo do Vášho prehliadača a vložený na stránku. Týmto vložením dostane Google informáciu, že Váš prehliadač zobrazil príslušnú stránku našich internetových stránok, aj keď nemáte profil na Google Plus alebo nie ste práve prihlásení do Google Plus. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) Váš prehliadač odošle priamo na server spoločnosti Google v USA, kde sa uloží. Ak ste prihlásení v Google Plus, Google môže okamžite priradiť návštevu našej internetovej stránky k Vášmu profilu na Google Plus. Ak interagujete s pluginmi, napríklad stlačíte tlačidlo „+1“, táto informácia je tiež priamo odoslaná na server spoločnosti Google, kde sa uloží. Tieto informácie budú okrem toho zverejnené na Google Plus, kde sa zobrazia Vašim kontaktom.
Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov spoločnosťou Google, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenia ochrany Vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré si tu môžete zobraziť.
Ak si neželáte, aby Google bezprostredne zverejnil informácie zhromaždené o Vašej návšteve našej internetovej stránky na Vašom profile v Google Plus, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlásiť zo svojho účtu Google Plus. Nahratie Google pluginov môžete tiež úplne zakázať pomocou doplnkov (Add-on) pre Váš prehliadač, napr. pomocou blokátora skriptov „NoScript“.

          Twitter
Na našej internetovej stránke sú umiestnené aj pluginy sociálnej siete na posielanie krátkych správ (tweetov) Twitter Inc. Pluginy Twitter (tlačidlo „Tweetovať“) spoznáte podľa loga spoločnosti Twitter (biely vták na modrom pozadí) a symbolu „Tweetovať“. Ak otvoríte stránku našich webových stránok, ktorá obsahuje takýto plugin, vytvorí sa priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom spoločnosti Twitter. Twitter týmto dostane informáciu, že ste s Vašou IP adresou navštívili našu stránku. Ak ste prihlásení do Vášho účtu na Twitteri a kliknete na tlačidlo Twitter, môžete prepojiť obsahy našich stránok s Vašim profilom na Twitteri. Vďaka tomu dokáže Twitter priradiť návštevu našich stránok k Vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ stránok nemáme žiadne vedomosti o obsahu odosielaných údajov, ani o ich využívaní spoločnosťou Twitter. Bližšie informácie nájdete tu. Ak si neželáte, aby Twitter mohol priraďovať návštevy našich stránok, odhláste sa z Vášho používateľského účtu na Twitteri.

Video pluginy pre YouTube
Na tejto internetovej stránke sú vložené obsahy iných poskytovateľov. Tieto obsahy sú sprístupňované spoločnosťou Google Inc („Poskytovateľ“).
Službu YouTube prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

U videí služby YouTube, ktoré sú vložené na našej stránke, je aktivované rozšírené nastavenie ochrany osobných údajov. Znamená to, že YouTube nezískava a neukladá žiadne informácie návštevníkov internetových stránok v prípade, že si video neprehrajú.
Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracúvanie a využívanie údajov poskytovateľom, ako aj Vaše práva a možnosti nastavenie na ochranu Vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.


Príjemcovia mimo EÚ
S výnimkou spracovania údajov uvedených v častiach Internetové technológie a Pluginy sociálnych sietí neposkytneme Vaše údaje príjemcov so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vyššie uvedenými spôsobmi spracovania dochádza k prenosu údajov na servery nami poverených poskytovateľov technológií trackingu resp. targetingu. Tieto servery sa nachádzajú v USA. K prenosu údajov dochádza podľa zásad takzvaného Privacy Shield (Štít na ochranu osobných údajov), ako aj na základe takzvaných štandardných zmluvných doložiek.


Vaše práva
Okrem práva na odvolanie súhlasov, ktoré ste nám udelili, Vám v prípade existencie príslušných právnych predpokladov prislúchajú nasledujúce práva:

 • Právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v súlade s čl. 15 nariadenia GDPR; predovšetkým si môžete vyžiadať informácie o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše údaje sprístupnené, plánovanej dobe uloženia, pôvode Vašich údajov, ak tieto neboli získané priamo od Vás,
 • Právo na opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie, skompletizovanie správnych údajov podľa čl. 16 nariadenia GDPR,
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené v súlade s čl. 17 nariadenia GDPR, pokiaľ nemusia byť dodržané žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty uchovania alebo iné zákonné povinnosti resp. práva pre ďalšiu archiváciu,
 • Právo na obmedzenie spracovania Vašich údajov podľa čl. 18 nariadenia GDPR, ak popriete/spochybníte správnosť údajov, ich spracovanie je protizákonné, vy však odmietnete ich vymazanie; zodpovedná osoba údaje už viac nepotrebuje, vy ich však potrebujete na uplatnenie, vykonávanie alebo ochranu právnych nárokov, alebo ste podali námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 nariadenia GDPR,
 • Právo na prenos údajov podľa čl. 20 nariadenia GDPR, t.j. právo na prenos vybraných údajov, ktoré sú u nás uložené, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte, alebo právo požadovať prenos na inú zodpovednú osobu
 • Právo na sťažnosť u dozorného orgánu. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán v mieste Vášho obvyklého pobytu alebo pracoviska či sídla našej spoločnosti.

Právo na vznesenie námietky
Za podmienok čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR je z dôvodov, ktoré vyplývajú z osobitnej situácie dotyčnej osoby, možné spracovanie osobných údajov odmietnuť.

Vyššie uvedené všeobecné právo na námietku platí pre všetky účely spracovania opísané v tejto informácii o ochrane osobných údajov, ktoré spadajú do účinnosti článku 6, odseku 1, písmena f) nariadenia GDPR. Na rozdiel od špeciálneho práva na vznesenie námietky orientovaného na spracovanie údajov na reklamné účely sme podľa nariadenia GDPR povinní zohľadniť takúto všeobecnú námietku len vtedy, keď k nej uvediete dôvody nadradeného významu (napr. možné nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia). Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na kompetentný dozorný orgán alebo našu zodpovednú osobu.


Bezpečnosť údajov

Všetky Vami osobne poskytnuté údaje vrátane Vašich platobných údajov budú prenášané prostredníctvom obvyklého a bezpečného štandardu SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný a osvedčený štandard, ktorý sa používa napr. aj v internetovom bankovníctve. Zabezpečené SSL spojenie rozpoznáte okrem iného aj podľa prípony "s" za "http" (teda "https://...") v adresnom riadku Vášho prehliadača, prípadne podľa symbolu zámku.
Okrem toho využívame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše uložené osobné údaje ochránili pred manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou a pred neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále zdokonaľované v súlade s technologickým vývojom.