• Doprava zdarma nad 40 €
 • DENIOS záruka až 5 rokov
 • Riešenie na mieru
 • Poradenstvo zdarma

Bezpečnostné sprchy & výplach očí


Bezpečnostné telové, tvárové a očné sprchy

Ochrana očí a tela je pri manipulácii s nebezpečnými látkami obzvlášť dôležitá. V prípade, že by i napriek všetkým opatreniam došlo k nehode, musia byť k dispozícii bezpečnostné sprchy pre poskytnutie pomoci. Lekárske ošetrenie by malo nasledovať čo najskôr, aby sa minimalizovalo riziko trvalých následkov.

Telové a očné sprchy poskytujú rýchlu a spoľahlivú prvú pomoc. Ich umiestnenie je v mnohých oblastiach povinné s ohľadom na predpisy. V DENIOSe nájdete širokú škálu kombinovaných bezpečnostných spŕch, núdzových telových spŕch, očných spŕch či fliaš pre výplach očí vhodných pre umiestnenie priamo na pracovisku. Všetky bezpečnostné sprchy a fľaše pre výplach očí DENIOS sú v súlade s normou EN 15154.


Núdzová sprcha

V oblastiach, v ktorých sa pracuje napr. s agresívnymi kvapalinami alebo horľavinami, existuje pre človeka vždy riziko nehody a ako jej dôsledku možná kontaminácia tela a očí zdraviu škodlivými substanciami. Rýchlu prvú pomoc však poskytujú núdzové sprchy od firmy DENIOS, ktoré obdržíte v rôznych vyhotoveniach.

 • Očné sprchy a tvárové sprchy
 • Celotelové sprchy
 • Núdzové sprchy - kombinácie
 • Fľaše na vyplachovanie očí

Výhody núdzové sprchy:

 • pre každý prípad použitia tá správna núdzová alebo očná sprcha,
 • rýchla pomoc v núdzi,
 • jednoduché použitie.

Očné sprchy a tvárové sprchy

Pri poleptaní očí (napr. kontakt s kyselinou alebo lúhom) je potrebný okamžitý výplach očí núdzovou sprchou, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu zraku. Používajú sa DENIOS očné sprchy. Sú vhodné pre montáž na stôl alebo stenu. Doporučuje sa výplach v trvaní 20 minút.

Celotelové sprchy

Pre minimalizáciu prípadnej kontaminácie tela sa používajú k rýchlemu prvotnému ošetreniu po nehodách celotelové sprchy. Vyznačujú sa svojou jednoduchou obsluhou. Vyberajte z ponuky celotelových spŕch medzi vyhotoveniami: montáž na stenu alebo voľne stojaca.

Núdzové sprchy - kombinácie

Núdzové sprchy - kombinácie spájajú vybavenie celotelovej sprchy s prídavnou očnou a tvárovou sprchou.

Fľaše k vyplachovaniu očí

Používanie núdzovej sprchy nie je vždy možné. Fľaše na výplach očí sa odporúčajú okrem iného pre priestory, v ktorých sa nepracuje stále (napr. miestnosti s batériami alebo na stavbách). S fľašami na výplach očí sa môže zabezpečiť ošetrenie zraneného v priebehu dôležitých prvých sekúnd. Fľaša na výpach očí s obsahom 500 ml vystačí pre cca 4 minútový výplach. Pre zaručenie dlhšej doby oplachovania musia byť k dispozícii ďalšie fľaše na výplach očí alebo musí byť použitá v blízkosti  umiestnená  očná sprcha s prípojkou na vodu.

DENIOS núdzové sprchy pre každú potrebu

Či už očné sprchy alebo núdzové sprchy, mali by byť tieto pevnou súčasťou každého podniku, ktorý pracuje s agresívnymi kvapalinami alebo horľavinami. V potenciálne nebezpečných pracovných oblastiach musia byť k dispozícii vhodné núdzové sprchy, ktoré v prípade nehody ihneď poskytnú dostatočné množstvo kvapalín. Telo alebo oči musia byť po kontakte s nebezpečnými substanciami alebo po popálení urýchlene umyté. Zvláštnosťou DENIOS núdzových spŕch je ich jednoduchá obsluha.

Nariadenia a smernice

V zákone  NR SR  č. 124/2006 Z.z. – Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri  v znení neskorších predpisov sú zakotvené základné povinnosti zamestnávateľa. Tento je povinný zabezpečiť potrebné opatrenia v oblasti bezpečnosti práce. Uvedený zákon v § 8, odst.(1) ukladá, že "Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný“ dľa bodu  a)2. „ vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,". Platná smernica pre Európu je EN 15154. Táto norma je rozdelená do 5 dielov:

 • Diel 1 pre telové sprchy s prípojkou vody pre laboratóriá
 • Diel 2 pre očné sprchy s prípojkou vody
 • Diel 3 pre telové sprchy bez prípojky vody
 • Diel 4 pre očné sprchy bez prípojky vody
 • Diel 5 pre telové sprchy s prípojkou vody pre zariadenie výroby