Impressum

Zodpovední za obsah:

Telefon : 0800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.sk

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Konatel´- Ing. Jan Matějka
Telefon: 383 313 229
E-Mail: info@denios.cz

Vedúci - Radek Zajíc
Telefon: +420 383 313 225
E-Mail: obchod@denios.cz

Fakturačné údaje a adresa prevádzky:

Adresa spoločnosti:

DENIOS s.r.o.
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Stála prevádzkareň na Slovensku:

DENIOS s.r.o.
ul. Šoltésovej č. 1995
911 01 Trenčín
IČ 25178831
IČ DPH SK4020189195
DIČ 4020189195

Bankovní spojení EUR na Slovensku: 25646473/7500
EUR: IBAN SK80 7500 0000 0000 2564 6473, BIC CEKOSKBX

Internet: www.denios.sk
Poradenstvo: 0800 11 80 70

Igor Bednár
obchodno technický zástupca
Telefon: +421 918 381 984
E-mail: igB@denios.sk

Ing. Viera Šárossyová
referent obchodného oddelenia
Telefon: +421 32 7430467
MT: 0948 301339
E-Mail: viS@denios.sk

Bc. Viera Štefulová
referent obchodného oddelenia
Telefon: +421 32 7430787
E-Mail: veS@denios.sk

 

Upozornenie na ochranu dát
Údaje, Vami zaslané na kontaktnom formulári sa v našej firme používajú len pre účely kontaktu (napr. k spracovaniu Vášho dopytu). Vaše údaje nie sú postúpené žiadnemu ďaľšiemu podniku. Ak si to prajete,Vaše dáta bez odkladu vymažeme z nášho systému. Ak si to prajete, zašlite nám e-mail.

Disclaimer
Naše webové stránky sú chránené autorským právom. Každé využitie ku komerčným alebo politickým účelom, či úplné alebo čiastočné, i v pozmenenej forme, vyžaduje predchádzajúci súhlas. Prípustný je výtlačok, kópia alebo stiahnutie súborov k informačným účelom ako i k účelom súkromného použitia. Odkazy obsiahnuté v našich webových stránkach môžu viesť k tomu, že se dostanete na webové stránky tretích osôb.
Poukazujeme na to, že na tieto webové stránky nemáme žiadny vplyv a preto tiež nie sme zodpovední za ich obsah. Existencia spojovacích textov k webovým stránkam tretích osôb nepredstavuje doporučenie pre tieto stránky, podniky, které ich prevádzkujú alebo ich produkty a výkony. Naše webové stránky sme zostavovali starostlivo. Za správnosť a úplnosť údajov však nemôžeme prevziať záruku. Obsahy môžu byť okrem toho bez predchádzajúceho informovania aktualizované, rozširované, krátené alebo iným spôsobom prispôsobované.