DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

Nižšie by sme vám ako „subjektu údajov“ poskytli radi informácie o spracovaní vašich osobných údajov zo strany našej spoločnosti a o vašich právach podľa zákona o ochrane osobných údajov. V zásade je možné používať naše webové stránky bez zadávania osobných údajov. Pokiaľ však chcete prostredníctvom našich webových stránok využívať špeciálne služby našej spoločnosti, môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje preň právny základ, spravidla si od vás vyžiadame súhlas.

Spracovanie osobných údajov, akými sú napríklad vaše meno, adresa alebo e-mailová adresa, sa vykonáva vždy v súlade so všeobecnými podmienkami o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov platnými pre spoločnosť DENIOS SE v danej krajine. V týchto zásadách ochrany osobných údajov by sme vás radi informovali o rozsahu a účele nami zhromažďovaných, používaných a spracovávaných osobných údajov.

Ako správca sme zaviedli rad technických a organizačných opatrení, aby sme zaistili čo najúplnejšiu ochranu osobných údajov spracovávaných prostredníctvom týchto webových stránok. Prenosy dát cez internet však môžu mať bezpečnostné medzery, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám môžete svoje osobné údaje zaslať aj iným spôsobom, napríklad telefonicky alebo poštou.

2. Správca

Správcom v zmysle GDPR je:

DENIOS SE, Dehmer Straße 54-66, 32549 Bad Oeynhausen, tel: 05731 753-0, fax: 05731 753-199, e-mail: info@denios.de

V určitých prípadoch poverujeme aj naše tuzemské a zahraničné dcérske spoločnosti, aby sme mohli reagovať na vaše otázky a objednávky, na predajné a propagačné účely. Prehľad našich dcérskych spoločností nájdete na adrese: https://www.denios.sk/o-nas/skupina-denios/.

3. Poverenec na ochranu osobných údajov

Poverencov na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na tejto adrese: datenschutz-denios@audatis.de.

So všetkými otázkami a návrhmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť kedykoľvek priamo na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

4. Definícia

Zásady ochrany osobných údajov vychádzajú z pojmov, ktoré boli použité tvorcami európskych smerníc a nariadení pri vydaní všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Naše zásady ochrany osobných údajov by mali byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné tak pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Preto chceme používané pojmy najskôr objasniť.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov používame okrem iného tieto pojmy:

4.1. Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4.2. Subjekt údajov

Subjektom údajov je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva správca (naša spoločnosť).

4.3. Spracovanie

Spracovaním je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

4.4. Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

4.5. Profilovanie

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

4.6. Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, že už nemôžu byť priradené konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sú tieto dodatočné informácie uchovávané oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že nebudú priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe .

4.7. Spracovateľ

Spracovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene správcu.

4.8. Príjemca

Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, či už ide o tretiu stranu, alebo nie. Orgány verejnej moci, ktoré môžu získať osobné údaje v rámci osobitného vyšetrovania v súlade s právom členského štátu, sa však za príjemcu nepovažujú.

4.9. Tretia strana

Treťou stranou sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý nie je subjektom údajov, správcom, spracovateľom ani osobou priamo podliehajúcou správcovi alebo spracovateľovi, ktorá je oprávnená na spracovanie osobných údajov.

4.10. Súhlas

Súhlasom sa rozumie akýkoľvek slobodný a informovaný prejav vôle subjektu údajov vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho aktu, ktorým subjekt údajov vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

5. Právny základ spracovania

Čl. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR (v spojení s § 15 ods. 3 telemediálneho zákona) slúži našej spoločnosti ako právny základ pre operácie spracovania, pri ktorých získavame súhlas pre konkrétny účel spracovania.

Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania, ktoré sú nevyhnutné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby alebo protiplnenia, je spracovanie založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. To isté platí pre také operácie spracovania, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok na naše výrobky alebo služby.

Pokiaľ sa na našu spoločnosť vzťahuje právna povinnosť, na základe ktorej je spracovanie osobných údajov nevyhnutné, napríklad na plnenie daňových povinností, vychádza spracovanie z článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Vo výnimočných prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Tak by to bolo napríklad vtedy, keby sa návštevník v našich priestoroch zranil av dôsledku toho by bolo treba odovzdať jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by sa spracovanie zakladalo na článku 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

Operácie spracovania by mohli vychádzať z článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracovanie, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Toto spracovanie sme oprávnení vykonávať najmä preto, že ich európsky zákonodarca zvlášť zmienil. V tejto súvislosti vychádzal z toho, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak ste zákazníkom našej spoločnosti (odôvodnenie 47, veta 2 GDPR).

6. Zasielanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané tretím stranám na iné účely, než sú účely uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje budeme odovzdávať tretím stranám iba v prípade, že:

1. ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR,

2. je odovzdanie prípustné v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelom ochrany našich oprávnených záujmov a nie je dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany, aby vaše údaje neboli odovzdané,

3. existuje zákonná povinnosť odovzdania podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR,

4. je to právne prípustné a nevyhnutné podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre realizáciu zmluvných vzťahov s vami.

Vzhľadom na to, že spoločnosť DENIOS pôsobí po celom svete, môže byť nevyhnutné odovzdať vaše osobné údaje dcérskym spoločnostiam alebo obchodným partnerom a predajcom, ktorých sídlo sa môže nachádzať aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, aby bolo možné vybaviť vašu záležitosť lepšie alebo zaistiť naše oprávnené záujmy.

Odovzdávanie vašich osobných údajov do tretích krajín sa vykonáva na základe štandardných zmluvných doložiek, pokiaľ pre danú tretiu krajinu neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o zodpovedajúcej úrovni ochrany.

Štandardné zmluvné doložky si môžete stiahnuť na adrese: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=de.

Prehľad všetkých rozhodnutí Európskej komisie o zodpovedajúcej úrovni ochrany osobných údajov nájdete na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de.

7. Technológia

7.1 Šifrovanie SSL/TLS

Tieto stránky používajú šifrovanie SSL alebo TLS na zaistenie bezpečnosti spracovania dát a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky, prihlasovacie údaje alebo žiadosti o kontakt, ktoré nám ako prevádzkovateľovi zasielate. Šifrované pripojenie poznáte podľa toho, že je v adresnom riadku prehliadača miesto „http://“ „https://“, a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Túto technológiu používame na ochranu vašich prenášaných dát.

7.2 Zhromažďovanie údajov pri návšteve webových stránok

Pokiaľ používate naše webové stránky iba na informačné účely, t.j. pokiaľ sa neregistrujete ani nám inak neodovzdávate informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (v tzv. „súboroch protokolu servera”). Naše webové stránky zhromažďujú množstvo všeobecných údajov a informácií vždy, keď vy alebo automatizovaný systém navštívite stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú do súborov denníka servera. Môžu byť zhromažďované tieto údaje:

1. typy a verzie používaných prehliadačov,

2. operačný systém používaný pristupujúcim systémom,

3. webové stránky, z ktorých sa pristupujúci systém dostal na naše webové stránky (tzv. referer),

4. čiastočné webové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom prístupového systému na našich webových stránkach,

5. dátum a čas prístupu na webové stránky,

6. adresa internetového protokolu (IP),

7. poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií nevyvodzujeme žiadne závery o vašej osobe. Tieto informácie sú viac-menej nevyhnutné na zachovanie týchto funkcií:

1. správne zobrazenie obsahu našich webových stránok,

2. optimalizácia obsahu našich webových stránok a reklamy na nich,

3. zabezpečenie trvalej funkčnosti našich IT systémov a technológie našich webových stránok a

4. poskytnutie informácií orgánom činným v trestnom konaní potrebných na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku.

Zhromaždené údaje a informácie preto používame iba na štatistické účely a s cieľom zvýšiť ochranu a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sme zaistili optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracovávame. Údaje zo súborov protokolu servera sú uchovávané oddelene od osobných údajov poskytnutých subjektom údajov.

Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov.

7.3 Google reCaptcha

Na týchto webových stránkach používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Táto funkcia slúži predovšetkým na rozlíšenie, či záznam vykonala fyzická osoba, alebo či došlo k zneužitiu strojovým a automatizovaným spracovaním. Služba zahŕňa aj odoslanie IP adresy a ďalších údajov, ktoré spoločnosť Google pre službu reCAPTCHA potrebuje, spoločnosti Google.

Toto spracovanie sa vykonáva iba v prípade, že bol udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie informácie o službe Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7.4 Amazon Web Services – AWS (hosťovanie)

Naše webové stránky hosťujeme na Amazon Web Services (AWS). Poskytovateľom je spoločnosť Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg.

Pri návšteve našich webových stránok sú vaše osobné údaje spracovávané na serveroch AWS. Osobné údaje môžu byť odovzdávané aj materskej spoločnosti AWS v USA. Zasielanie údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ. Podrobnosti nájdete na adrese: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Použitie AWS vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem o to, aby boli naše webové stránky prezentované čo najspoľahlivejšie.

So spoločnosťou AWS sme uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide o zmluvu podľa predpisov o ochrane osobných údajov, ktorá zaisťuje, že spoločnosť AWS spracováva osobné údaje návštevníkov našich webových stránok iba v súlade s našimi pokynmi a) GDPR.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AWS nájdete na adrese: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

7.5 Platforma pre správu súhlasov (CMP) spoločnosti One Trust

Tieto webové stránky používajú CMP spoločnosti OneTrust. Príjemcom vašich údajov v zmysle článku 13 ods. 1 e) GDPR je spoločnosť OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

V rámci spracovania osobných údajov odovzdávame osobné údaje (údaje k súhlasu). Údajmi k súhlasu sa rozumejú tieto údaje:

• URL žiadosti o webovú stránku

• informácie o zariadení

• informácie o prehliadači

• anonymizovaná IP adresa

• údaje opt-in a opt-out

• dátum a čas návštevy

• URL žiadosti o webovú stránku

• cesta webovej stránky

• zemepisná poloha

Údaje sú spracovávané za účelom dodržiavania zákonných povinností (povinnosť doložiť udelený súhlas podľa článku 7 ods. 1 GDPR) a súvisiaca dokumentácia súhlasov, a teda na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Na ukladanie údajov sa používa miestne úložisko.

Bez popísaného spracovania nie je zaručená funkčnosť webových stránok. Užívateľ nemôže vzniesť námietku, ak je daná zákonná povinnosť získať súhlas užívateľa pre určité operácie spracovania údajov (článok 7 ods. 1, 6 ods. 1 bod 1 písm. c) GDPR).

Ďalšie informácie o spoločnosti OneTrust nájdete na adrese: https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

8. Súbory cookies

8.1 Všeobecné informácie o súboroch cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Ide o malé súbory, ktoré sú automaticky vytvárané vašim prehliadačom a ukladané do vášho IT systému (notebooku, tabletu, smartfónu a pod.), keď navštívite naše stránky.

Do súboru cookies sa ukladajú informácie, ktoré vznikajú v súvislosti s konkrétnym použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že takto získame priamo poznatky o vašej totožnosti.

Používanie súborov cookies slúži jednak na to, aby bolo pre vás použitie našej ponuky príjemnejšie. Používame takzvané relačné cookies, aby sme poznali, že ste už navštívili jednotlivé stránky našich webových stránok. Súbory cookies sa po opustení našich stránok automaticky vymažú.

Okrem toho používame dočasné cookies na optimalizáciu užívateľskej prívetivosti; tieto súbory cookies sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení po určitú stanovenú dobu. Ak naše stránky navštívite znova a budete chcieť využiť naše služby, automaticky sa rozpozná, že ste u nás už boli a aké vstupy a nastavenia ste vykonali, takže ich nemusíte zadávať znova.

Okrem toho používame súbory cookies na štatistický záznam používania našich webových stránok a na vyhodnocovanie za účelom optimalizácie našej ponuky pre vás. Tieto súbory cookies nám umožňujú automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli, keď naše stránky znova navštívite. Tieto súbory cookies sa po uplynutí stanovenej doby automaticky vymažú.

8.2 Právny základ pre používanie súborov cookies

Údaje spracovávané pomocou súborov cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok, sú nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov a záujmov tretích strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Spracovanie vašich osobných údajov prostredníctvom nášho súboru cookies so súhlasom (OneTrust) sa vykonáva za účelom zmapovania a preukázania vášho súhlasu so zasielaním technicky nepotrebných súborov cookies, a teda za účelom dodržania platných právnych predpisov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Pre všetky ostatné súbory cookies platí, že ste s nimi udelili súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a)  GDPR prostredníctvom nášho bannera na odber súborov cookies.

9. Obsah našich webových stránok

9.1 Registrácia zákazníckeho účtu

Máte možnosť zaregistrovať sa na našich webových stránkach s uvedením osobných údajov.

To, ktoré osobné údaje nám pritom budú poskytnuté, je určené vstupnou maskou použitou pri registrácii.

Prevažne sa jedná o tieto údaje:

• meno, priezvisko

• fakturačná a dodacia adresa

• e-mailová adresa

• fakturačné a platobné údaje

• príp. dátum narodenia

• príp. telefónne číslo

Vami zadané osobné údaje sú zhromažďované a ukladané výhradne na naše interné použitie a na naše vlastné účely. Môžeme iniciovať odovzdanie jednému alebo viacerým spracovateľom, napríklad poskytovateľovi balíkových služieb, ktorí budú osobné údaje používať výhradne na interné použitie v našom záujme.

Pri registrácii na našich webových stránkach sa ukladá ďalej IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP), dátum a čas registrácie. Tieto údaje sú ukladané preto, že je to jediný spôsob, ako zabrániť zneužitiu našich služieb av prípade potreby nám umožniť objasniť spáchané trestné činy. V tomto ohľade je ukladanie týchto údajov nevyhnutné pre našu ochranu. Tieto údaje sa zásadne neodovzdávajú tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť odovzdať ich alebo ak ich odovzdanie neslúži na trestné stíhanie.

Vaša registrácia v rámci dobrovoľného poskytnutia osobných údajov nám slúži aj na to, aby sme vám mohli ponúknuť obsah alebo služby, ktoré možno z povahy veci ponúkať iba registrovaným užívateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich nechať úplne vymazať z našej databázy.

Na žiadosť vám kedykoľvek poskytneme informácie o tom, ktoré osobné údaje sú o vás uložené. Okrem toho osobné údaje na vašu žiadosť opravíme alebo vymažeme, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami archivácie. Poverenec na ochranu osobných údajov uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov a všetci ostatní zamestnanci sú dotknutej osobe v tejto súvislosti k dispozícii ako kontaktné osoby.

Spracovanie vašich údajov sa vykonáva v záujme pohodlného a jednoduchého používania našich webových stránok. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aby sme mohli použiť vašu e-mailovú adresu na vytvorenie účtu, zašleme vám potvrdzovací e-mail na základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

9.2 Spracovanie údajov pre účely plnenia zmluvy

Podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR sú osobné údaje zhromažďované a spracovávané, ak ich nám poskytnete za účelom plnenia zmluvy. Ktoré údaje sú zhromažďované, je možné zistiť z príslušných formulárov pre zadanie. Vami poskytnuté údaje ukladáme a používame za účelom realizácie zmluvy. Po úplnom spracovaní zmluvy budú vaše údaje zablokované s ohľadom na lehoty na uchovávanie údajov podľa daňového a obchodného práva a po uplynutí týchto lehôt budú vymazané, ak ste výslovne nesúhlasili s ďalším použitím vašich údajov alebo pokiaľ si ďalšie použitie údajov nevyhradíme zo zákona, o čom vás informujeme nižšie.

Nami zhromaždené osobné údaje budú v rámci spracovania zmluvy odovzdané prepravnej spoločnosti poverenej dodaním tovaru, pokiaľ to bude nevyhnutné pre dodanie tovaru. Vaše platobné údaje odovzdávame v rámci spracovania platieb poverenej úverovej inštitúcii, pokiaľ to bude nevyhnutné na spracovanie platieb. Pokiaľ využívame poskytovateľa platobných služieb, výslovne vás o tom informujeme nižšie. Právnym základom pre prenos údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

9.3 Paqato

S odoslaním vášho tovaru sa spracovávajú údaje v záhlaví objednávky, aby bolo možné zásielku sledovať a identifikovať problematické prípady GDPR. Údaje o užívateľovi sú uložené a spracovávané v systéme analýzy odosielania PAQATO spoločnosti PAQATO GmbH, Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Spolková republika Nemecko. Opísané činnosti spracovania sú vykonávané za účelom rýchlejšieho a bezchybného dodania tovaru a zaistenia hladkej komunikácie a sú vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu o poskytovanie príslušných služieb (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Údaje vymažeme, akonáhle už nebudú potrebné. Každé dva roky preskúmavame nevyhnutnosť; ďalej platia zákonné povinnosti archivácie.

9.4 Spracovanie údajov pre overenie totožnosti

V prípade potreby overujeme vašu totožnosť na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b a f GDRP s využitím informácií od poskytovateľov služieb. Oprávnenie na túto činnosť vyplýva z ochrany vašej totožnosti a prevencie pokusov o podvod na naše náklady. Okolnosti a výsledok našej žiadosti budú po dobu trvania zmluvného vzťahu ukladané na váš zákaznícky účet alebo účet hosťa.

9.5 Nadviazanie kontaktu / kontaktný formulár

Osobné údaje sú zhromažďované pri nadviazaní kontaktu s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu). Ktoré údaje sú v prípade kontaktného formulára zhromažďované, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sú ukladané a používané výhradne na účely zodpovedania vašej otázky, resp. reagovanie na vašu žiadosť alebo pre kontaktovanie vás a súvisiace technickú správu. Právnym základom pre spracovanie údajov je náš oprávnený záujem reagovať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f)  GDPR. Ak je cieľom vášho kontaktu uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom na spracovanie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budú vymazané po spracovaní vášho dotazu, resp. žiadosti. To platí v prípade, že okolnosti nasvedčujú tomu, že daná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú zákonné povinnosti archivácie údajov, ktoré by tomu bránili.

10. Spracovanie údajov na reklamné účely

10.1 Vlastné reklamné účely a reklamné účely tretích strán / personalizovaná reklama

Pokiaľ ste s nami uzavreli zmluvu alebo si nechali zaslať reklamný materiál, evidujeme vás ako existujúceho alebo potenciálneho zákazníka. V týchto prípadoch spracovávame vaše údaje, aby sme vám mohli týmto spôsobom zasielať informácie o nových výrobkoch a službách. Toto spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak.

Aby sme zaistili, že budete dostávať iba propagačné informácie, ktoré vás pravdepodobne zaujímajú, kategorizujeme a pridávame ďalšie informácie do vášho zákazníckeho profilu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Na tento účel sa používajú štatistické informácie a informácie o vás (napr. základné údaje z vášho zákazníckeho profilu). Cieľom je zasielať vám reklamu, ktorá je zameraná výhradne na vaše skutočné alebo domnelé potreby, a neobťažovať vás zbytočnou reklamou.

Vaše osobné údaje vymažeme, len čo už nie sú potrebné na splnenie účelu, najdlhšie však po uplynutí zákonných lehôt na archiváciu.

Pokiaľ vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa pre ďalšie spracovanie údajov na reklamné účely zablokovaná. Radi by sme upozornili, že vo výnimočných prípadoch môžu byť reklamné materiály zasielané prechodne aj po obdržaní vašej námietky. To je technicky podmienené dobou nutnou na prípravu reklamných materiálov a neznamená to, že vašu námietku nevykonáme.

10.2 Rozosielanie spravodajcov existujúcim zákazníkom

Pokiaľ ste nám pri nákupe tovaru alebo služieb poskytli svoju e-mailovú adresu, môžeme vám zasielať pravidelne ponuky podobného tovaru alebo služieb, ktoré ste si už z našej ponuky zakúpili. V súlade s § 7 ods. 3 zákona proti nekalej súťaži na to od vás nepotrebujeme získať osobitný súhlas. V tejto súvislosti sa spracovanie údajov vykonáva výlučne na základe nášho oprávneného záujmu o personalizovaný priamy marketing v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak ste spočiatku vyjadrili nesúhlas s používaním vašej e-mailovej adresy na tento účel, nebudeme vám e-maily zasielať. Proti používaniu vašej e-mailovej adresy na reklamné účely môžete vzniesť samozrejme kedykoľvek neskôr námietku.

Po obdržaní vašej námietky bude používanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely okamžite ukončené. V prípade vašej námietky týkajúcej sa použitia vašej e-mailovej adresy vám vzniknú iba náklady na zaslanie podľa základných sadzieb.

10.3 Informatívny e-mail k digitálnemu katalógu

Pokiaľ nám zašlete svoje kontaktné údaje na adresu www.denios.sk/digitalny-katalog, pravidelne (spravidla minimálne raz ročne) vám budeme posielať informatívny mail, v ktorom vás budeme informovať o aktualizácii nášho hlavného katalógu a umožníme vám prístup do nášho digitálneho katalógu.

Tieto informácie sú poskytované na základe nášho oprávneného záujmu zasielať vám informácie o našom aktuálnom portfóliu výrobkov a našich aktuálnych cenách. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie pre zasielanie informatívneho e-mailu slúžia na zasielanie uvedeného informatívneho e-mailu a na umožnenie prístupu do nášho digitálneho katalógu. Okrem toho môžu byť odberatelia informatívneho e-mailu informovaní e-mailom, pokiaľ to bude nevyhnutné pre prevádzku príslušných služieb. To môže nastať napríklad v prípade zmeny technických podmienok.

Žiadne osobné údaje zhromaždené pri prihlásení k informatívnemu e-mailu nebudú odovzdané tretím stranám. Proti zasielaniu nášho informatívneho e-mailu môžete vzniesť kedykoľvek námietku s platnosťou do budúcnosti. Svoju námietku zašlite na adresu datenschutz-denios@audatis.de.

10.4 Newsletter

Na našich webových stránkach máte možnosť prihlásiť sa na odber firemného newslettera. Ktoré osobné údaje sú nám pri objednaní spravodajcu zaslané, vyplynie zo vstupnej masky použitej na tento účel.

Zákazníkov a obchodných partnerov informujeme prostredníctvom newslettera v pravidelných intervaloch o našich ponukách. Newsletter našej spoločnosti môžete dostať iba vtedy, ak

1. máte platnú e-mailovú adresu a

2. zaregistrovali ste sa k odberu newslettera.

Z právnych dôvodov bude na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pre zasielanie newslettera prvýkrát, zaslaný potvrdzovací e-mail s použitím procesu dvojitého prihlásenia. Tento potvrdzovací e-mail slúži na kontrolu, či ste ako vlastník e-mailovej adresy príjem newslettera schválili.

Pri registrácii na odber newslettera ukladáme aj IP adresu IT systému, ktorý používate v čase registrácie, a dátum a čas registrácie, ktoré prideľuje váš poskytovateľ internetových služieb (ISP). Zhromažďovanie týchto údajov je nevyhnutné na to, aby sme mohli neskôr vysledovať (prípadné) zneužitie vašej e-mailovej adresy, a slúži teda na našu právnu ochranu.

Osobné údaje zhromaždené v rámci registrácie na odber newslettera sa používajú výhradne na zasielanie nášho newslettera. Ďalej môžu byť odberatelia newslettera informovaní e-mailom, pokiaľ to bude nevyhnutné pre fungovanie služby newslettera alebo súvisiacu registráciu, ako je to v prípade zmien v ponuke newslettera alebo zmien technických podmienok. Žiadne osobné údaje zhromaždené v rámci služby zasielania newsletteru nebudú odovzdávané tretím stranám. Odber nášho newslettera môžete kedykoľvek zrušiť. Súhlas s ukladaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili pre zasielanie newslettera, môžete kedykoľvek odvolať. Na odvolanie súhlasu nájdete v každom newsletteri príslušný odkaz. Okrem toho je možné sa z odberu newslettera odhlásiť kedykoľvek priamo na našich webových stránkach alebo nás o tom informovať iným spôsobom. V prípade storna Vám nevznikajú žiadne ďalšie náklady s výnimkou prepravných nákladov dľa základných taríf.

Právnym základom na spracovanie údajov na účely zasielania newslettera je v prípade vašej registrácie na odber newslettera článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie informácie o newsletteri spoločnosti DENIOS SE a príklady obsahu predchádzajúcich newsletterov nájdete na adrese https://www.denios.sk/newsletter/.

10.5 Episerver

Na rozosielanie newsletterov používame nástroj Episerver. Jeho poskytovateľom je spoločnosť Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín. Episerver je služba, s ktorou je možné organizovať a analyzovať zasielanie newsletterov. Údaje zadané pre prihlásenie k odberu newslettera (napr. e-mailová adresa) sú uložené na serveroch spoločnosti Episerver.

Naše newslettery zasielané pomocou nástroja Episerver nám umožňujú analyzovať správanie príjemcov newslettera. Okrem iného je možné analyzovať, koľko príjemcov otvorilo správu s newsletterom a ako často bolo na ktorý odkaz v newsletteri kliknutých. Pomocou tzv. sledovania konverzií je možné tiež analyzovať, či po kliknutí na odkaz v newsletteri došlo k vopred definovanej akcii (napr. nákupu výrobku na našich webových stránkach).

V prípade zasielania nášho newslettera našim existujúcim zákazníkom (bod 10.2) sa vykonáva analýza na základe nášho oprávneného záujmu o zistenie úspešnosti nášho newslettera a optimalizáciu jeho obsahu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak sa zaregistrujete na odber nášho newslettera (bod 10.3), bude analýza vykonávaná na základe vášho súhlasu udeleného pri registrácii (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Pokiaľ si analýzu pomocou nástroja Episerver neprajete, je potrebné sa z odberu newslettera odhlásiť. K tomu poskytujeme v každom newsletteri zodpovedajúci odkaz. Okrem toho sa môžete z odberu newslettera odhlásiť priamo na webových stránkach.

Údaje, ktoré nám poskytnete za účelom odberu newslettera, budú u nás uložené tak dlho, pokiaľ sa z odberu newslettera neodhlásite, a po odhlásení z odberu newslettera budú na našich serveroch a na serveroch spoločnosti Episerver zablokované. Ak si prajete, aby boli vaše údaje na účely zasielania newslettera vymazané, povedzte nám to prosím. Údaje, ktoré ukladáme na iné účely (napr. e-mailové adresy pre členskú zónu), tým nie sú dotknuté.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Episerver na adrese: https://www.episerver.com/de/legal/datenschutz.

10.6 Upozornenie na hodnotenie spoločností Trusted Shops

Ak ste nám na to v priebehu objednávky alebo po nej udelili výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a to aktiváciou zaškrtávacieho políčka alebo kliknutím na tlačidlo na to určené (zhodnotiť neskôr), odovzdáme vašu e-mailovú adresu spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnom (www.trustedshops.de), aby sme vás e-mailom upozornili na možnosť hodnotenia vašej objednávky. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním správy na nižšie uvedený kontakt alebo priamo u spoločnosti Trusted Shops.

10.7 Spolupráca s našou materskou spoločnosťou pre reklamné účely

Na účely ochrany oprávnených záujmov skupiny DENIOS podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR o optimalizácii reklamného a predajného pôsobenia našej centrály a našich dcérskych spoločností na trhu môže byť nevyhnutné, aby sme zdieľali určité osobné údaje v rámci skupiny DENIOS. Ide najmä o kontaktné údaje, informácie o vašich záujmoch a vašom zákazníckom profile, rovnako ako o tom, ako využívate naše výrobky a služby.

10.8 Odber odborných publikácií

Osobné údaje poskytnuté v rámci bezplatnej objednávky odborných publikácií DENIOS používa skupina DENIOS na účely zasielania spravodajcu DENIOS a na kontaktovanie zo strany spoločnosti DENIOS (poštou, telefonicky) za účelom poskytovania informácií o výrobkoch a službách skupiny DENIOS.

Použitie osobných údajov na popísané účely je zmluvne stanovenou a nevyhnutnou odmenou zo strany spoločnosti DENIOS za bezplatné poskytnutie sťahovania (platba za odbornú publikáciu osobnými údajmi).

Bezplatné poskytnutie príslušného dokumentu je možné iba vďaka možnosti propagačného využitia osobných údajov. Z tohto dôvodu nie je nutný dodatočný súhlas so zasielaním newslettera a/alebo s ďalšími uvedenými reklamnými opatreniami. Právnym základom spracovania je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) GDPR.

Proti zasielaniu reklamných informácií e-mailom, poštou alebo telefonicky môžete vzniesť kedykoľvek námietku zaslaním vyhlásenia spoločnosti DENIOS, ktoré nevyžaduje predpísanú formu (e-mail: obchod@denios.sk, telefón: 800 11 80 70). Po vznesení námietky nebudú údaje na reklamné účely ďalej využívané. Uplatnením práva na námietku vám nevzniknú žiadne iné náklady ako náklady na zaslanie podľa základných sadzieb.

Ďalšie informácie o newsletteri spoločnosti DENIOS a príklady obsahu predchádzajúcich spravodajcov nájdete na adrese https://www.denios.sk/newsletter/ .

10.9 JivoChat

Používame službu JivoChat poskytovanú spoločnosťou JivoSite Inc, 1261 Lincoln Ave Ste 208, San Jose, California, 95125, USA. JivoChat je služba, ktorá umožňuje zadávať požiadavky do chatu a prijímať pomoc od chatbota. Ak vaša požiadavka nemôže chatbot spracovať, bude odovzdaná našim zamestnancom.

JivoChat používa súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení. Ak použijete chat, môže spoločnosť JivoChat spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • dátum a čas komunikácie

 • typ a verzia prehliadača

 • IP adresa

 • použitý operačný systém

 • množstvo odoslaných dát

V závislosti od priebehu chatu môžu byť spracované ďalšie osobné údaje, ktoré ste v chate poskytli. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a je založené na vašom súhlase. Vaše údaje spracováva spoločnosť JivoSite aj za účelom analýzy používania našich webových stránok a za účelom poskytnutia chatovacieho okna na našich webových stránkach, ktoré môžete použiť na kontakt s nami.

Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Odovzdávanie vašich osobných údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek. Osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutne dlhú dobu na naplnenie účelu spracovania. Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú na naplnenie účelu potrebné. Ďalšie informácie o ustanoveniach spoločnosti JivoSite Inc. o ochrane osobných údajov nájdete na https://www.jivochat.com/files/privacy_policy.pdf.

11. Naše aktivity na sociálnych sieťach

Aby sme s vami mohli komunikovať aj na sociálnych sieťach a informovať vás o našich službách, máme tu svoje vlastné stránky. Pokiaľ navštívite niektorú z našich stránok na sociálnych sieťach, sme spoločne s poskytovateľom príslušnej platformy sociálnej siete zodpovední v zmysle čl. 26 GDPR za operácie spracovania, ktoré sa týkajú osobných údajov.

Nie sme pôvodným poskytovateľom týchto stránok, ale iba ich využívame v rámci možností, ktoré nám príslušní poskytovatelia ponúkajú.

Preto by sme vás chceli vopred upozorniť, že môžu byť vaše údaje spracovávané aj mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Používanie pre vás môže preto znamenať riziká v oblasti ochrany údajov, pretože môže byť ťažšie chrániť vaše práva, napr. na poskytnutie informácií, výmaz, námietku atď., a spracovanie v sociálnych sieťach je často vykonávané priamo poskytovateľmi na reklamné účely alebo na analýzu správania užívateľov bez toho, aby sme to mohli ovplyvniť. Ak sú užívateľské profily vytvorené poskytovateľom, používajú sa často súbory cookie alebo je užívateľské správanie priradené priamo vášmu vlastnému profilu člena sociálnej siete (ak ste tu prihlásený).

Opísané operácie spracovania osobných údajov sa vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu a oprávneného záujmu príslušného poskytovateľa, aby sme s vami mohli včas komunikovať alebo vás informovať o našich službách. Ak musíte ako používateľ udeliť súhlas so spracovaním údajov u príslušných poskytovateľov, ide o právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s článkom 7 GDPR.

Pretože nemáme prístup do databáz poskytovateľov, radi by sme vás upozornili, že je najlepšie uplatniť svoje práva (napr. na poskytnutie informácií, opravu, výmaz atď.) priamo u príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracovaní vašich údajov na sociálnych sieťach a o možnosti využiť práva na námietku alebo odvolanie (tzv. opt-out) sú uvedené nižšie u príslušného poskytovateľa nami používaných sociálnych sietí:

11.1 Facebook

(Spoločný) správca v súvislosti so spracovaním údajov v Európe:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Zásady ochrany osobných údajov (vyhlásenie o ochrane osobných údajov): https://www.facebook.com/about/privacy

Odhlásenie a nastavenie reklamy:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

11.2 Instagram

(Spoločný) správca v súvislosti so spracovaním údajov v Nemecku:

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Zásady ochrany osobných údajov (vyhlásenie o ochrane osobných údajov): http://instagram.com/legal/privacy/

Odhlásenie a nastavenie reklamy:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

11.3 LinkedIn

(Spoločný) správca v súvislosti so spracovaním údajov v Európe:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írsko

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Odhlásenie a nastavenie reklamy:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.4 Twitter

(Spoločný) správca v súvislosti so spracovaním údajov v Európe:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko

Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/de/privacy

Informácie o vašich údajoch:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Odhlásenie a nastavenie reklamy:

https://twitter.com/personalization

11.5 YouTube

(Spoločný) správca v súvislosti so spracovaním údajov v Európe:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

Odhlásenie a nastavenie reklamy:

https://adssettings.google.com/authenticated

11.6 XING

(Spoločný) správca v súvislosti so spracovaním údajov v Nemecku:

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko

Zásady ochrany osobných údajov: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Žiadosti o informácie pre členov XING:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. Webová analýza

12.1 econda

12.1.1 econda (cookies)

Na tieto webové stránky sme integrovali komponenty spoločnosti econda. Econda je služba pre analýzu webu. Webová analýza predstavuje zisťovanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy okrem iného zhromažďuje údaje o tom, z ktorej webovej stránky subjekt údajov na webovú stránku pristúpil (tzv. referer), ktoré podstránky webovej stránky boli navštívené alebo ako často a ako dlho bola podstránka prezeraná. Analýza webu sa používa predovšetkým na optimalizáciu webových stránok a na analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Poskytovateľom služby econda je spoločnosť econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Nemecko.

Spoločnosť econda nastaví vo vašom IT systéme súbor cookies. Zakaždým, keď vyvoláte niektorú z jednotlivých stránok týchto webových stránok, ktoré prevádzkujeme a na ktorých je integrovaný komponent econda, je internetový prehliadač vo vašom IT systéme príslušný

komponentom econda automaticky vyzvaný, aby postúpil údaje spoločnosti econda na účely marketingu a optimalizácie. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť econda údaje, ktoré následne používa na vytváranie pseudonymných užívateľských profilov. Takto získané užívateľské profily slúžia na analýzu vášho správania a sú vyhodnocované s cieľom zlepšiť a optimalizovať naše webové stránky. Údaje zhromaždené prostredníctvom komponentu econda nebudú bez predchádzajúceho získania vášho zvláštneho a výslovného súhlasu použité na vašu identifikáciu. Tieto údaje sa nezlučujú s osobnými údajmi ani s inými údajmi obsahujúcimi rovnaký pseudonym.

Umiestnenie súborov cookies našimi webovými stránkami môžete kedykoľvek zamedziť nastavením používaného internetového prehliadača, a tým umiestňovanie súborov cookies natrvalo odmietnuť. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo tomu, aby spoločnosť econda umiestnila súbor cookies do vášho IT systému. Okrem toho je možné súbory cookies, ktoré spoločnosť econda už umiestnila, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Ďalej máte možnosť vzniesť námietku proti zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookies spoločnosti econda a súvisiacich s používaním týchto webových stránok a proti spracovaniu týchto údajov spoločnosťou econda, a takémuto spracovaniu zabrániť. Na to je potrebné stlačiť tlačidlo Odoslať pod odkazom https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, čím sa nastaví súbor cookies opt-out. Súbor cookies opt-out umiestnený s námietkou je uložený vo vašom IT systéme. Pokiaľ sú súbory cookies vo vašom IT systéme po vznesení námietky zmazané, musíte znovu vyvolať odkaz a umiestniť nový súbor cookies opt-out.

Po umiestnení súboru cookies opt-out je však možné, že pre vás naše webové stránky nebudú už plne použiteľné.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť aj nastavením svojho webového prehliadača. Ukladaniu a prenosu osobných údajov môžete zabrániť aj deaktivácii JavaScriptu vo svojom webovom prehliadači alebo inštaláciou blokátora JavaScriptu (napr. https://noscript.net alebo https://www.ghostery.com). Radi by sme upozornili, že tieto opatrenia môžu viesť k tomu, že nebudú k dispozícii všetky funkcie našich webových stránok.

Spracovanie údajov spoločnosťou eConda sa vykonáva výhradne na základe výslovného súhlasu udeleného v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR prostredníctvom nášho banneru s informáciami o súboroch cookies.

Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti econda nájdete na adrese https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

12.1.2 Econda Crossell

Na tieto webové stránky sme integrovali komponenty spoločnosti econda. Poskytovateľom služby econda je spoločnosť econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Nemecko.

Econda Cross Sell je nástroj SaaS, ktorý integruje produktové odporúčania a ďalší dynamický obsah do webových stránok alebo e-shopov. Patria medzi ne odporúčania alternatívnych výrobkov na stránkach s podrobnosťami o výrobku alebo zoznam najpredávanejších výrobkov na stránkach s prehľadom kategórií.

Na výpočet dynamického obsahu sa používajú tieto údaje:

• informácie z kontextu aktuálnej stránky.

Nepoužívajú sa žiadne osobné údaje a nedochádza k prístupu do pamäte koncového zariadenia.

• štatistiky k asociáciám medzi výrobkami a ich vlastnosťami.

Tie sa vypočítavajú okrem iného z historických údajov o pohybe. Na zhromažďovanie údajov o pohybe sa používa anonymné meranie econda Analytics a vytvárajú sa pseudonymizované užívateľské profily. Za týmto účelom sú nastavované súbory cookie, ktoré spracovávajú údaje umožňujúce rozpoznanie vášho prehliadača. Okrem iného vašu IP adresu. Tá je ihneď po obdržaní anonymizovaná, takže nie je možné priradiť užívateľské profily k IP adresám.

Právnym základom pre toto spracovanie údajov (zhromažďovanie údajov pomocou Econda Analytics) je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ak bol vyžiadaný súhlas, zakladá sa spracovanie údajov na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V opačnom prípade je použitie podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR založené na našom oprávnenom hospodárskom záujme, aby sme mohli ponúkať naše služby cielene, a tak generovať predaj.

Vaše údaje spracováva náš zhotoviteľ, spoločnosť econda GmbH na základe zmluvy o spracovaní. Zhotoviteľ nesmie používať údaje na vlastné účely a nesmie ich odovzdávať tretím stranám. Údaje sú uložené tak dlho, kým pominie účel ich spracovania.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti eConda si môžete preštudovať na adrese: https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/.

12.2 Používanie produktov Google

12.2.1 Google Tag Manager

Tieto webové stránky používajú riešenie Google Tag Manager, doménu bez súborov cookies, ktorá nezhromažďuje žiadne osobné údaje.

Pomocou tohto nástroja je možné implementovať „tagy webových stránok“ (t.j. kľúčové slová integrované do prvkov HTML) a prostredníctvom rozhrania ich spravovať. Pomocou nástroja Google Tag Manager môžeme automaticky sledovať, na ktoré tlačidlo, odkaz alebo personalizovaný obrázok ste aktívne klikli, a takto zisťovať, ktorý obsah našich webových stránok vás zaujíma.

Nástroj tiež aktivuje ďalšie tagy, ktoré môžu prípadne zhromažďovať údaje. Google Tag Manager sa týmito údajmi nezaoberá. Ak ste vykonali deaktiváciu na úrovni domény alebo súborov cookies, zostane táto deaktivácia zachovaná pre všetky sledovacie tagy implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

Toto spracovanie sa vykonáva iba v prípade, že bol udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

12.2.2 Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; ďalej len „Google“ ). V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované užívateľské profily a používajú sa súbory cookies (pozri bod „súbory cookies“). Informácie vygenerované súborom cookies o vašom používaní týchto webových stránok, napr.

1. typ/verzia prehliadača,

2. použitý operačný systém,

3. URL referera (predtým navštívená stránka),

4. názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),

5. čas požiadavky na server,

sú prenesené na server spoločnosti Google v USA a tam uložené. Tieto informácie sa používajú na vyhodnocovanie používania webových stránok, na zostavovanie správ o činnosti na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu na účely prieskumu trhu a užívateľsky primeraného usporiadania týchto internetových stránok. Tieto informácie môžu byť tiež odovzdané tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo pokiaľ tieto údaje spracovávajú tretie strany v našom mene. Vaša IP adresa nebude v žiadnom prípade zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. IP adresy sú anonymizované, aby nebolo možné ich priradiť (maskovanie IP adresy).

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť nastavením vo svojom prehliadači; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok.

Tieto operácie spracovania sa vykonávajú výhradne v prípade, že je udelený výslovný súhlas prostredníctvom nášho banneru s informáciami o súboroch cookies v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookies a súvisiacich s vaším používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zamedziť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk ).

Alternatívou k doplnku prehliadača, najmä pre prehliadače na mobilných zariadeniach, je možnosť zamedziť zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics kliknutím na tento odkaz: Deaktivovať Google Analytics. Bude nastavený súbor cookies opt-out, ktorý zamedzí zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky v budúcnosti. Súbor cookies opt-out je platný iba v tomto prehliadači a iba pre naše webové stránky a je uložený vo vašom zariadení. Ak súbory cookies v tomto prehliadači vymažete, musíte súbor cookies pre odhlásenie nastaviť znova.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete v manuáli Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk).

12.2.3 Google Ads

Naše webové stránky využívajú funkcie Google Ads, s ktorými propagujeme tieto webové stránky vo výsledkoch vyhľadávania na Google a na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Za týmto účelom nastaví spoločnosť Google v prehliadači vášho koncového zariadenia súbor cookies, ktorý pomocou pseudonymného ID súboru cookies a na základe navštívených stránok umožňuje automaticky personalizovanú reklamu.

Toto spracovanie sa vykonáva iba v prípade, že bol udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie spracovanie údajov sa vykonáva iba vtedy, keď ste spoločnosti Google udelili súhlas s prepojením histórie prehliadania webu a aplikácií s vaším účtom Google as použitím informácií z vášho účtu Google na personalizáciu reklám, ktoré si zobrazujete na webe. V tomto prípade, ak ste pri návšteve našich webových stránok prihlásení k službe Google, použije spoločnosť Google vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing naprieč zariadeniami. Na to prepojí spoločnosť Google vaše osobné údaje dočasne s údajmi služby Google Analytics za účelom vytvorenia cieľových skupín.

Nastavenie súborov cookies pre preferenciu reklamy môžete deaktivovať natrvalo stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Prípadne môžete získať informácie o nastavení súborov cookies od organizácie Digital Advertising Alliance na www.aboutads.info a vykonať príslušné nastavenia. Alebo môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o umiestnení súborov cookies a mohli sa v jednotlivých prípadoch rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijímanie súborov cookies pre určité prípady alebo všeobecne. Ak súbory cookies neprijmete, môže byť funkčnosť našich webových stránok obmedzená.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

12.2.4. Double-Click

Tieto webové stránky obsahujú komponenty služby DoubleClick spoločnosti Google. DoubleClick je značka spoločnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), pod ktorou sa predávajú reklamným agentúram a vydavateľstvám špeciálne online marketingové riešenia.

Služba DoubleClick od spoločnosti Google prenáša pri každom zobrazení a pri kliknutí alebo iných aktivitách dáta na server DoubleClick. Každý z týchto prenosov dát vyvolá požiadavku na súbor cookies vo vašom prehliadači. Ak prehliadač túto požiadavku prijme, služba DoubleClick nastaví súbor cookies vo vašom IT systéme. Účelom súboru cookies je optimalizácia a zobrazovanie reklamy. Súbor cookies sa používa okrem iného na zobrazovanie reklamy relevantnej pre užívateľov a na vytváranie správ o reklamných kampaniach alebo na ich zlepšovanie. Okrem toho slúži súbor cookies na to, aby sa zabránilo viacnásobnému zobrazeniu rovnakej reklamy.

DoubleClick používa ID súboru cookies, ktorý je potrebný na vykonanie technickej operácie. ID súboru cookies je napríklad potrebné na zobrazenie reklamy v prehliadači. DoubleClick môže použiť ID súboru cookies tiež na záznam toho, ktoré reklamy boli v prehliadači už zobrazené, aby sa zabránilo ich duplicitnému umiestneniu. ID súboru cookies navyše umožňuje, aby funkcia DoubleClick evidovala konverzie.

Súbor cookies DoubleClick neobsahuje žiadne osobné údaje. Súbor cookies DoubleClick však môže obsahovať ďalšie identifikátory kampane. Identifikátor kampane slúži na identifikáciu kampaní, s ktorými ste boli už v kontakte.

Zakaždým, keď navštívite niektorú z jednotlivých stránok týchto webových stránok, ktoré prevádzkujeme, na ktoré je integrovaný komponent DoubleClick, je internetový prehliadač vo vašom IT systéme príslušným komponentom DoubleClick vyzvaný, aby postúpil údaje spoločnosti Google za účelom online reklamy a vyúčtovania provízií. V rámci tohto technického procesu získava spoločnosť Google údaje, ktoré používa aj na vytváranie vyúčtovania provízií. Spoločnosť Google môže okrem iného sledovať, či ste klikli na určité odkazy na našich webových stránkach.

Umiestňovaniu súborov cookies službou DoubleClick a našimi webovými stránkami môžete zabrániť kedykoľvek tak, že upravíte zodpovedajúcim spôsobom nastavenie svojho internetového prehliadača. Už nastavené súbory cookies je možné navyše kedykoľvek vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Použitie služby DoubleClick je založené na vašom súhlase s uvedenými operáciami spracovania (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) GDPR).

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov v rámci služby DoubleClick spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/.

12.3 WiredMinds

Naše webové stránky používajú technológiu sledovacích pixelov spoločnosti WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) na analýzu správania návštevníkov.

Spracováva sa IP adresa návštevníka. Spracovanie sa vykonáva výhradne za účelom zhromažďovania informácií týkajúcich sa spoločnosti, jedná sa napr. o názov spoločnosti.

IP adresy fyzických osôb sú z ďalšieho používania (proces whitelist) vylúčené. IP adresa sa v softvéri LeadLab v žiadnom prípade neukladá.

Pri spracovaní údajov je v našom osobitnom záujme zabezpečiť práva fyzických osôb na ochranu údajov. Náš záujem vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Údaje, ktoré zhromažďujeme, neumožňujú v žiadnom momente robiť závery o identifikovateľnej osobe.

Spoločnosť WiredMinds GmbH používa tieto informácie na vytváranie anonymných užívateľských profilov, ktoré sa týkajú správania návštevníkov na našich webových stránkach. Takto získané údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka našich webových stránok.

Vylúčiť zo sledovania

12.4 Algolia

Na našich webových stránkach používame službu "Algolia", ktorú poskytuje spoločnosť Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA. Služba "Algolia" nám umožňuje vylepšovať výsledky vyhľadávania tak, aby sa vám zobrazovali iba tie ponuky, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaciemu dotazu. Keď na našich webových stránkach používate vyhľadávanie, vaše:

 • IP adresa

 • údaje vo vyhľadávacom riadku

 • interakcie s naším obchodom

sú odovzdávané spoločnosti Algolia Inc. prostredníctvom rozhrania API. API je rozhranie medzi našimi webovými stránkami a spoločnosťou Algolia. Žiadne ďalšie osobné údaje nie sú spracovávané; najmä nie je vytvorený žiadny trvalý profil vašich vstupov do vyhľadávania.

Právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zaistenie optimalizovanej funkcie vyhľadávania na našich webových stránkach je oprávneným záujmom v zmysle tohto ustanovenia. Odovzdávanie vašich osobných údajov do USA prebieha na základe štandardných zmluvných doložiek. Viac informácií nájdete na adrese https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf. Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracovania. Údaje sú vymazané, akonáhle už nie sú na splnenie účely potrebné. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Algolia Inc. nájdete na adrese https://www.algolia.com/policies/privacy/.

12.5 Hotjar

Tieto webové stránky používajú službu Hotjar. Poskytovateľom je spoločnosť Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, Európa (webová stránka: www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj používaný na analýzu správania užívateľov na týchto webových stránkach. Pomocou aplikácie Hotjar môžeme okrem iného zaznamenávať pohyby a kliknutia myši a rolovania. Aplikácia Hotjar dokáže tiež určiť, ako dlho ste zostali s ukazovateľom myši na určitom mieste. Na základe týchto informácií vytvára Hotjar takzvané teplotné mapy, ktoré je možné použiť na určenie, ktoré časti webových stránok si návštevník prezerá prednostne.

Ďalej môžeme zistiť, ako dlho ste na stránke zostali a kedy ste ju opustili. Môžeme tiež zistiť, v akom okamihu ste prerušili zadávanie v kontaktnom formulári (tzv. konverzný lievik). Okrem toho je možné službu Hotjar použiť na získanie priamej spätnej väzby od návštevníkov webových stránok. Táto funkcia slúži na zlepšenie ponuky webových stránok prevádzkovateľa.

Hotjar používa súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do vášho počítača. Slúži na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Tieto súbory cookies je možné použiť najmä na zistenie, či boli tieto webové stránky navštívené pomocou určitého koncového zariadenia alebo či boli funkcie Hotjar pre daný prehliadač deaktivované. Súbory cookies Hotjar zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookies a povolili súbory cookies iba v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookies deaktivované, môže byť funkčnosť týchto webových stránok obmedzená.

Používanie služby Hotjar a ukladanie súborov cookies Hotjar je založené na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

12.6 Bing Ads

Na webových stránkach používame technológiu Bing Ads (bingads.microsoft.com), ktorú poskytuje a prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Spoločnosť Microsoft nastaví vo vašom koncovom zariadení súbor cookies, ak ste na naše webové stránky vstúpili prostredníctvom reklamy Microsoft Bing. Vďaka tomu môžeme my aj spoločnosť Microsoft spoznať, že niekto klikol na reklamu, bol presmerovaný na naše webové stránky a dostal sa na vopred určenú cieľovú stránku („konverzná stránka“). Zistíme pritom iba celkový počet užívateľov, ktorí na reklamu Bing klikli a boli presmerovaní na konverznú stránku. Spoločnosť Microsoft zhromažďuje, spracováva a používa informácie prostredníctvom súborov cookies, z ktorých sú pomocou pseudonymov vytvárané užívateľské profily. Tieto užívateľské profily slúžia na analýzu správania návštevníkov a používajú sa na zobrazovanie reklám. Nie sú spracovávané žiadne osobné údaje k totožnosti užívateľa.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Microsoft používala informácie o vašom správaní tak, ako je objasnené vyššie, môžete odmietnuť umiestnenie súboru cookies, ktorý je k tomu potrebný – napríklad nastavením prehliadača, ktoré automatické umiestňovanie súborov cookies všeobecne deaktivuje. Zhromažďovanie údajov generovaných súborom cookies a súvisiacich s vaším používaním webových stránok a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Microsoft môžete zamedziť taktiež kliknutím na tento odkaz https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Ďalšie informácie o ochrane údajov a súboroch cookies používaných spoločnosťou Microsoft a službou Bing Ads nájdete na webových stránkach spoločnosti Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Používanie Bing Ads a ukladanie súborov cookies Bing je založené na článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

12.7 LinkedIn Analytics a LinkedIn Ads

Na týchto webových stránkach je integrovaný nástroj LinkedIn Insight spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited. Tento nástroj vytvorí vo vašom webovom prehliadači súbor cookie, ktorý umožňuje najmä záznam IP adresy, vlastností zariadenia a prehliadača a udalostí na stránke.

Použitie tagu LinkedIn Insight umožňuje návštevníkom týchto webových stránok zobrazovať personalizované reklamy na portáli LinkedIn. Ďalej je možné vytvárať anonymné správy o výkonnosti reklám a informácie o interakcii s webovými stránkami.

LinkedIn s nami nezdieľa žiadne osobné údaje.

V zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy nájdete ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov ao možnostiach a právach na ochranu vášho súkromia. Ak ste prihlásení na portáli LinkedIn, môžete zhromažďovanie údajov deaktivovať kedykoľvek na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Toto spracovanie sa vykonáva iba v prípade, že bol udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

12.8 Visual Website Optimizer

Na týchto webových stránkach používame službu Visual Website Optimizer. Poskytovateľom a prevádzkovateľom je spoločnosť Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Dillí 110034, India.

Visual Website Optimizer umožňuje sledovať účinky rôznych zmien na webových stránkach (napr. zmeny vstupných polí, designu atď.) v rámci tzv. „A/B testovania“.

V prípade udelenia súhlasu môžu byť spoločnosti VWO odovzdané tieto údaje:

• cesty zobrazených stránok

• (anonymizované) IP adresy

• použitie prvkov

• doba trvania návštevy webových stránok

• informácie o prehliadači

• lokalizácia

• dátum a čas návštevy

• operačný systém zariadenia

Tieto operácie spracovania sa vykonávajú iba v prípade, že bol udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Ak si neželáte, aby spoločnosť VWO zhromažďovala a spracovávala vyššie uvedené údaje, môžete svoj súhlas kedykoľvek odmietnuť alebo ho odvolať s platnosťou do budúcnosti.

Ďalšie informácie o nástroji Visual Website Optimizer nájdete na adrese: https://vwo.com/privacy-policy/.

Ak si neželáte, aby nástroj Visual Website Optimizer zaznamenával vaše správanie pri používaní, môžete zhromažďovanie údajov zakázať na tomto odkaze: https://www.denios.de/?vwo_opt_out=1.

13. Youtube

Na tieto webové stránky sme integrovali komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí zverejňovať bezplatne videoklipy a ostatným používateľom ich bezplatne prezerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejňovať všetky druhy videí, a preto sú prostredníctvom internetového portálu prístupné kompletné filmové a televízne programy, ale aj hudobné videá, upútavky alebo videá vytvorené samotnými užívateľmi.

Portál prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Zakaždým, keď navštívite niektorú z jednotlivých stránok týchto nami prevádzkovaných webových stránok, na ktoré je integrovaný komponent YouTube (video YouTube), je internetový prehliadač vo vašom IT systéme príslušným komponentom YouTube automaticky vyzvaný na stiahnutie reprezentácie príslušného komponentu YouTube z YouTube. Ďalšie informácie o YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/sk/. V rámci tohto technického postupu získavajú YouTube a Google informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok ste navštívili.

Ak je subjekt údajov súčasne prihlásený na YouTube, YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok navštevujete, keď vyvoláte podstránku, ktorá obsahuje video YouTube. Tieto informácie spoločnosti YouTube a Google zhromažďujú a priraďujú ich k vášmu účtu YouTube.

Spoločnosti YouTube a Google dostanú vždy prostredníctvom komponentu YouTube informáciu o tom, že ste navštívili naše webové stránky, ak ste prihlásení na YouTube súčasne s vyvolaním našich webových stránok; to sa deje bez ohľadu na to, či na video YouTube kliknete, alebo nie. Ak si neželáte, aby boli tieto informácie spoločnostiam YouTube a Google prenášané, môžete prenosu zabrániť tak, že sa pred vstupom na naše webové stránky odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Toto spracovanie sa vykonáva iba v prípade, že bol udelený výslovný súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov zverejnené spoločnosťou YouTube, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/, poskytujú informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov spoločností YouTube a Google.

14. Phaina

Na tieto webové stránky sme integrovali súčasti softvéru (SaaS) Phaina Advise. Prevádzkovou spoločnosťou spoločnosti Phaina je Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Nemecko.

Phaina Advise ponúka možnosť automatizovaného poradenstva, kedy je možné na základe skôr zodpovedaných otázok položiť ďalšie vhodné otázky, aby boli čo najpresnejšie zistené potreby užívateľa. Na konci komunikácie je na základe poskytnutých odpovedí odporúčaný produkt, ktorý je prístupný prostredníctvom priameho odkazu.

Pri použití služby môžu byť spracované nasledujúce údaje:

 • dátum a čas komunikácie

 • typ a verzia prehliadača

 • IP adresa

 • použitý operačný systém

V závislosti od priebehu komunikácie môžu byť spracované ďalšie osobné údaje, ktoré ste počas komunikácie poskytli. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Opísané operácie spracovania údajov sú vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, poskytovať návštevníkom našich webových stránok rýchle a cielené poradenstvo, a teda v našom ekonomickom záujme. Právnym základom pre použitie Phaina v rámci existujúcich alebo budúcich zmluvných vzťahov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracovania. Údaje budú vymazané, akonáhle už nebudú na naplnenie účelu potrebné. Ďalšie informácie o ustanoveniach o ochrane osobných údajov spoločnosti Phaina GmbH nájdete na adrese: https://www.phaina.com/datenschutz.

15. Vaše práva subjektu údajov

15.1 Právo na potvrdenie

Máte právo vyžiadať si od nás potvrdenie, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

15.2 Právo na prístup k osobným údajom čl. 15 GDPR

V súlade so zákonnými ustanoveniami máte právo obdržať od nás kedykoľvek bezplatne informácie o osobných údajoch, ktoré k vám ukladáme, a kópiu týchto údajov.

15.3 Právo na opravu čl. 16 GDPR

Máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Máte tiež právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov s ohľadom na účely spracovania.

15.4 Výmaz čl. 17 GDPR

Máte právo požadovať, aby sme bezodkladne vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ sa uplatní niektorý zo zákonom stanovených dôvodov a pokiaľ spracovanie alebo ukladanie nie je nevyhnutné.

15.5 Obmedzenie spracovania čl. 18 GDPR

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie, pokiaľ je splnená niektorá zo zákonných podmienok.

15.6 Prenositeľnosť údajov čl. 20 GDPR

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo predať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby sme tomu bránili, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, ak je spracovanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo článok 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracovanie sa vykonáva pomocou

automatizovaných postupov, iba ak by bolo spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení.

Okrem toho máte pri uplatnení svojho práva na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo na to, aby boli osobné údaje odovzdané priamo od jedného správcu inému správcovi, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné a pokiaľ tým nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb .

15.7 Námietka článku 21 GDPR

Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo vzniesť proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, kedykoľvek námietku. Toto spracovanie sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo f (spracovanie údajov na základe rovnováhy záujmov) GDPR.

To isté platí pre profilovanie na základe týchto ustanovení v zmysle čl. 4 č. 4 GDPR.

Pokiaľ vznesiete námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie neslúži na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

V jednotlivých prípadoch spracovávame osobné údaje za účelom vykonávania priameho marketingu. Proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy môžete vzniesť kedykoľvek námietku. To isté platí pre profilovanie, pokiaľ je s takým priamym marketingom spojené. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu, nebudeme osobné údaje na tieto účely už spracovávať.

Svoje právo vzniesť námietku v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môžete uplatniť bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií.

15.8 Odvolanie súhlasu udeleného podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracovaním osobných údajov s platnosťou do budúcnosti.

15.9 Podanie sťažnosti na dozornom úrade

Máte právo podať sťažnosť na naše spracovanie osobných údajov na dozornom úrade príslušného pre ochranu osobných údajov.

16. Bežné ukladanie, mazanie a blokovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a ukladáme iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu uloženia, alebo pokiaľ to ustanovujú právne predpisy, ktorým naša spoločnosť podlieha.

Pokiaľ účel uloženia pominie alebo uplynie stanovená doba uloženia, osobné údaje sú v súlade so zákonnými ustanoveniami štandardne zablokované alebo vymazané.

17. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o spracovaní svojich osobných údajov získate v našej centrále a u nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

18. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov

Ako spoločnosť spracovávame osobné údaje nielen na našich webových stránkach, ale aj v mnohých ďalších procesoch. Aby sme vám ako subjektu údajov mohli poskytnúť čo najpodrobnejšie informácie aj na tieto účely spracovania, zhromaždili sme tu informácie pre nasledujúce činnosti spracovania, čím sme splnili zákonnú informačnú povinnosť podľa čl. 13-14 GDPR:

• Informácie o ochrane osobných údajov týkajúce sa kontaktov a komunikačných partnerov

• Informácie o ochrane údajov pri jednaní so zákazníkmi a dodávateľmi

Pokiaľ budete potrebovať ďalšie informácie, ktoré nenájdete tu ani v nasledujúcich podrobných zásadách ochrany osobných údajov, obráťte sa prosím s dôverou na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

19. Aktuálnosť a zmena zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne platné, jedná sa o verziu: december 2022.

Vzhľadom na ďalší vývoj našich webových stránok a ponúk alebo z dôvodu zmeny zákonných či úradných požiadaviek môže byť nutné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov si môžete preštudovať a vytlačiť kedykoľvek na webovej stránke „https://www.denios.sk/zasady-ochrany-udajov.

Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00