DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre katalógový tovar a webový obchod

1. Dodacie a platobné podmienky

Pre všetky dodávky platia výhradne uvedené Všeobecné dodacie a platobné podmienky. Odlišné ustanovenia je možné dohodnúť iba písomne na základe dohody oboch strán. Pri zadaní objednávky je rozhodujúce vždy výhradne objednávacie číslo tovaru, pričom predávajúce neručí za omyly v objednávke spôsobené zo strany kupujúceho.

Objednávka zaslaná predávajúcemu je pre kupujúceho záväzná a jej podpisom (odoslaním a prijatím objednávky spoločnosťou DENIOS) potvrdzuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

2. Ceny

Všetky ceny sú uvedené bez platnej zákonnej DPH a vzťahujú sa práve na konkrétny vyobrazený alebo popísaný výrobok. Príslušenstvo alebo dekoračný materiál, pokiaľ nie je vyslovene uvedené, v cenách nie je zahrnutý. Vydaním nového katalógu sa automaticky ceny uvedené v predchádzajúcom predchádzajúceho katalógu stávajú neplatnými. V opodstatnených závažných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien.

3. Balenie a doprava

Tovar je dodávaný na faktúru, ktorej doba splatnosti je 14 dní. V niektorých prípadoch je možné po vzájomnej dohode stanoviť dobu splatnosti individuálne. Kupujúci berie na vedomie, že až do úplného zaplatenia tovaru, zostáva tento majetkom predávajúceho.

Dopravné a balné na všetok tovar okrem skladovacích kontajnerov je zdarma. Cena dopravy skladovacích kontajnerov a individuálnych riešení bude kalkulovaná dľa dohody. Tovar dodávame prostredníctvom súkromných zmluvných prepravcov na vopred dohodnutú Vami zadanú adresu.

4. Dodacie lehoty

Uvedené dodacie lehoty sa vzťahujú vždy na výrobky vyobrazené na konkrétnej strane katalógu. V prípade väčších množstiev tovaru alebo niektorých zákazok je dodacia lehota dohodnutá individuálne dľa vzájomnej dohody. Pokiaľ nie je zo strany predávajúceho možné dodržať termín dodania tovaru uvedený v katalógu, je o tejto skutočnosti kupujúci bezprostredne po objednaní tovaru informovaný a je mu navrhnutá dodacia lehota dľa dohody.

5. Stornovacie podmienky

Storno objednávky je nutné vykonať vždy písomnou formou. K odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu predĺženia dodacej lehoty tovaru je kupujúci oprávnený pristúpiť až po uplynutí náhradnej dodacej lehoty, ktorá je 3 týždne od dátumu doručenia písomného upozornenia zo strany predávajúceho o náhradnom termíne dodania tovaru . V prípade, že kupujúci odstúpi od už podpísanej zmluvy (odoslanej a prijatej objednávky spoločnosťou DENIOS) , alebo stornuje záväzne vystavenú objednávku bez toho, že predávajúci preukázateľne zadal príčinu, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať storno poplatok vo výške 20% z ceny objednávky. Táto skutočnosť je kupujúcemu ihneď písomne oznámená.

6. Záruka

Reklamáciu na dodaný tovar je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu hneď ako sa závada objavila najneskôr do 7 dní od dodania tovaru a to vždy v písomnej forme. Kupujúci je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať množstvo a kvalitu preberaného tovaru. Každá zistená závada musí byť zreteľne zaznamenaná na dodacom liste a potvrdená prepravcom. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej závady je kupujúcemu bezplatne reklamovaný tovar vymenený.

Na pohyblivé časti (kolieska, pružiny, hriadeľa) a elektrosúčiastky je poskytovaná záruka 6 mesiacov.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

7.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 7.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci navyše právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Túto zákonnú lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy je predávajúcim možné predľžiť na 30 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho: DENIOS s.r.o., Na Jelenci 1330, Strakonice alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: obchod@denios.sk.

7.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

7.5. V prípade, keď je tovar vrátený predávajúcemu podľa čl. 7.3 obchodných podmienok, avšak poškodené či opotrebované, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu za toto opotrebovanie či poškodenie. V takom prípade je predávajúci oprávnený z vrátenej sumy kupujúcemu odpočítať pomernú časť kúpnej ceny zodpovedajúcej zníženiu hodnoty tovaru.

7.6. V prípadoch, keď má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

8. Technické podmienky

Aby sme čo najlepšie vyhoveli našim zákazníkom, neustále naše výrobky inovujeme. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na technické zmeny vyvolané inováciami sortimentu rovnako ako aj na zmenu farebného vyhotovenia alebo tvaru výrobkov.

9. Ochrana osobných údajov

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (https://www.denios.sk/ochrana-dat/).

Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00