DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačky a uchádzačov

Teší nás, že ste o nás prejavili záujem a že sa uchádzate alebo ste sa uchádzali o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti. Radi by sme vám poskytli informácie o spracovaní vašich osobných údajov v súvislosti so žiadosťou o pracovné miesto.

Ktoré vaše údaje spracúvame? A na aké účely?

Spracúvame údaje, ktoré ste nám poslali v súvislosti s vašou žiadosťou o pracovné miesto, aby sme overili vašu spôsobilosť na pracovnú pozíciu (alebo príp. iné voľné pracovné pozície v našej spoločnosti) a zrealizovali proces výberu vhodného uchádzača.

Aká legislatíva upravuje spracovanie údajov?

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov v tomto výberovom konaní je primárne článok 6 GDPR spolu s ustanoveniami prijatými v príslušnej krajine na základe článku 88 GDPR, v platnom znení k 25. 5. 2018.

Po zohľadnení ustanovení tejto legislatívy máme právo spracúvať údaje potrebné na rozhodovanie o prijatí, resp. neprijatí do zamestnaneckého pomeru. Ak by údaje po ukončení výberového konania boli potrebné na vymáhanie práva, môžu byť údaje spracúvané v súlade s ustanoveniami článku 6 GDPR, a to najmä na účel hájenia oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším záujmom je následné uplatnenie alebo odmietnutie nárokov.

Ako dlho sa údaje uchovávajú?

Údaje uchádzačiek a uchádzačov sa v prípade odmietnutia vymažú po 6 mesiacoch. V prípade, že ste súhlasili s ďalším uchovávaním vašich osobných údajov, uchováme vaše údaje v našej databáze uchádzačov. Z tejto databázy budú údaje po uplynutí dvoch rokov vymazané. Pokiaľ budete v priebehu výberového konania prijatí na pracovnú pozíciu, údaje budú zo systému údajov uchádzačov prenesené do nášho personálneho informačného systému.

Komu budú údaje poskytnuté?

Vaše údaje budú po prijatí vašej žiadosti o pracovné miesto preskúmané personálnym oddelením. Vhodné žiadosti budú následne interne preposlané pracovníkom oddelení, ktorí sú zodpovední za príslušné voľné pracovné miesto. Následne sa dohodne ďalší postup. V spoločnosti majú prístup k vašim údajom výlučne osoby, ktoré ich potrebujú na účely riadneho priebehu nášho výberového konania uchádzačov o pracovné miesto.

Kde sa údaje spracúvajú?

Údaje sa spracúvajú výlučne vo výpočtových strediskách v Nemecku.

Vaše práva ako „dotknutej osoby“

Máte právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Pri žiadosti o informácie, ktorá nebude podaná písomne, máme právo od vás požadovať doklady, ktoré preukážu, že ste osobou, za ktorú sa vydávate. Ďakujeme za vaše pochopenie. Ďalej máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ak vám prináleží zo zákona. Okrem toho máte právo vzniesť proti spracúvaniu vašich osobných údajov námietku v zmysle platnej legislatívy. To isté platí pre právo na prenosnosť údajov.

Osoba vykonávajúca dohľad nad ochranou osobných údajov

V našej spoločnosti sme ustanovili osobu zodpovednú za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Túto osobu môžete kontaktovať nasledovne:

DENIOS AG
– osoba pre dohľad nad ochranou osobných údajov –
Dehmer Straße 58-66
32549 Bad Oeynhausen
Email: privacy@denios.com

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov vo veci nami spracúvaných osobných údajov.

Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov?

Prevádzkovateľom v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov je

spoločnosť DENIOS s.r.o.
ul. Šoltésovej č. 1995
911 01 Trenčín

Bližšie informácie o našej spoločnosti, údaje o osobách oprávnených na zastupovanie a ďalšie kontakty nájdete na našej internetovej stránke v sekcii Impressum: https://www.denios.sk/impressum/.

Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00