Obchodné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

Pre všetky dodávky platia výhradne uvedené Všeobecné dodacie a platobné podmienky. Odlišné ustanovenia je možné dohodnúť iba písomne na základe dohody oboch strán. Pri zadaní objednávky je rozhodujúce vždy výhradne objednávacie číslo tovaru, pričom predávajúce neručí za omyly v objednávke spôsobené zo strany kupujúceho.

Objednávka zaslaná predávajúcemu je pre kupujúceho záväzná a jej podpisom (odoslaním a prijatím objednávky spoločnosťou DENIOS) potvrdzuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

Ceny

Všetky ceny sú uvedené bez platnej zákonnej DPH a vzťahujú sa práve na konkrétny vyobrazený alebo popísaný výrobok. Príslušenstvo alebo dekoračný materiál, pokiaľ nie je vyslovene uvedené, v cenách nie je zahrnutý. Vydaním nového katalógu sa automaticky ceny uvedené v predchádzajúcom predchádzajúceho katalógu stávajú neplatnými. V opodstatnených závažných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien.

Balenie a doprava

Tovar je dodávaný na faktúru, ktorej doba splatnosti je 14 dní. V niektorých prípadoch je možné po vzájomnej dohode stanoviť dobu splatnosti individuálne. Kupujúci berie na vedomie, že až do úplného zaplatenia tovaru, zostáva tento majetkom predávajúceho.

Dopravné a balné na všetok tovar okrem skladovacích kontajnerov je zdarma. Cena dopravy skladovacích kontajnerov a individuálnych riešení bude kalkulovaná dľa dohody. Tovar dodávame prostredníctvom  súkromných zmluvných prepravcov na vopred dohodnutú Vami zadanú adresu.

Dodacie lehoty

Uvedené dodacie lehoty sa vzťahujú vždy na výrobky vyobrazené na konkrétnej strane katalógu. V prípade väčších množstiev tovaru alebo niektorých zákazok je dodacia lehota dohodnutá individuálne dľa vzájomnej dohody. Pokiaľ nie je zo strany predávajúceho možné dodržať termín dodania tovaru uvedený v katalógu, je o tejto skutočnosti kupujúci bezprostredne po objednaní tovaru informovaný a je mu navrhnutá dodacia lehota dľa dohody.

Stornovacie podmienky

Storno objednávky je nutné vykonať vždy písomnou formou. K odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu predĺženia dodacej lehoty tovaru je kupujúci oprávnený pristúpiť až po uplynutí náhradnej dodacej lehoty, ktorá je 3 týždne od dátumu doručenia písomného upozornenia zo strany predávajúceho o náhradnom termíne dodania tovaru . V prípade, že kupujúci odstúpi od už podpísanej zmluvy (odoslanej a prijatej objednávky spoločnosťou DENIOS) , alebo stornuje záväzne vystavenú objednávku bez toho, že predávajúci preukázateľne zadal príčinu, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať storno poplatok vo výške 20% z ceny objednávky. Táto skutočnosť je kupujúcemu ihneď písomne oznámená.

Záruka

Reklamáciu na dodaný tovar je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu hneď ako sa závada objavila najneskôr do 7 dní od dodania tovaru a to vždy v písomnej forme. Kupujúci je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať množstvo a kvalitu preberaného tovaru. Každá zistená závada musí byť zreteľne zaznamenaná na dodacom liste a potvrdená prepravcom. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej závady je kupujúcemu bezplatne reklamovaný tovar vymenený.

Na pohyblivé časti (kolieska, pružiny, hriadeľa) a elektrosúčiastky je poskytovaná záruka 6 mesiacov.

Technické podmienky

Aby sme čo najlepšie vyhoveli našim zákazníkom, neustále naše výrobky inovujeme. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na technické zmeny vyvolané inováciami sortimentu rovnako ako aj na zmenu farebného vyhotovenia alebo tvaru výrobkov.

Ochrana osobných údajov

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (https://www.denios.sk/ochrana-dat/).