Obchodné podmienky

Dodacie a platobné podmienky

Pre všetky dodávky platia výhradne uvedené Všeobecné dodacie a platobné podmienky. Odlišné ustanovenia je možné dohodnúť iba písomne na základe dohody oboch strán. Pri zadaní objednávky je rozhodujúce vždy výhradne objednávacie číslo tovaru, pričom predávajúce neručí za omyly v objednávke spôsobené zo strany kupujúceho.

Objednávka zaslaná predávajúcemu je pre kupujúceho záväzná a jej podpisom (odoslaním a prijatím objednávky spoločnosťou DENIOS) potvrdzuje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

Ceny

Všetky ceny sú uvedené bez platnej zákonnej DPH a vzťahujú sa práve na konkrétny vyobrazený alebo popísaný výrobok. Príslušenstvo alebo dekoračný materiál, pokiaľ nie je vyslovene uvedené, v cenách nie je zahrnutý. Vydaním nového katalógu sa automaticky ceny uvedené v predchádzajúcom predchádzajúceho katalógu stávajú neplatnými. V opodstatnených závažných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien.

Balenie a doprava

Tovar je dodávaný na faktúru, ktorej doba splatnosti je 14 dní. V niektorých prípadoch je možné po vzájomnej dohode stanoviť dobu splatnosti individuálne. Kupujúci berie na vedomie, že až do úplného zaplatenia tovaru, zostáva tento majetkom predávajúceho.

Poštovné a balné nebude účtované, pokiaľ Vaša objednávka presiahne hodnotu 40 € (bez DPH). V opačnom prípade poplatok za dopravné činí 14 € (bez DPH).

Dodacie lehoty

Uvedené dodacie lehoty sa vzťahujú vždy na výrobky vyobrazené na konkrétnej strane katalógu. V prípade väčších množstiev tovaru alebo niektorých zákazok je dodacia lehota dohodnutá individuálne dľa vzájomnej dohody. Pokiaľ nie je zo strany predávajúceho možné dodržať termín dodania tovaru uvedený v katalógu, je o tejto skutočnosti kupujúci bezprostredne po objednaní tovaru informovaný a je mu navrhnutá dodacia lehota dľa dohody.

Stornovacie podmienky

Storno objednávky je nutné vykonať vždy písomnou formou. K odstúpeniu od zmluvy zo strany kupujúceho z dôvodu predĺženia dodacej lehoty tovaru je kupujúci oprávnený pristúpiť až po uplynutí náhradnej dodacej lehoty, ktorá je 3 týždne od dátumu doručenia písomného upozornenia zo strany predávajúceho o náhradnom termíne dodania tovaru . V prípade, že kupujúci odstúpi od už podpísanej zmluvy (odoslanej a prijatej objednávky spoločnosťou DENIOS) , alebo stornuje záväzne vystavenú objednávku bez toho, že predávajúci preukázateľne zadal príčinu, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať storno poplatok vo výške 20% z ceny objednávky. Táto skutočnosť je kupujúcemu ihneď písomne oznámená.

Záruka

Reklamáciu na dodaný tovar je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu hneď ako sa závada objavila najneskôr do 7 dní od dodania tovaru a to vždy v písomnej forme. Kupujúci je povinný vždy pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať množstvo a kvalitu preberaného tovaru. Každá zistená závada musí byť zreteľne zaznamenaná na dodacom liste a potvrdená prepravcom. V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej závady je kupujúcemu bezplatne reklamovaný tovar vymenený.

Na pohyblivé časti (kolieska, pružiny, hriadeľa) a elektrosúčiastky je poskytovaná záruka 6 mesiacov.

Technické podmienky

Aby sme čo najlepšie vyhoveli našim zákazníkom, neustále naše výrobky inovujeme. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo na technické zmeny vyvolané inováciami sortimentu rovnako ako aj na zmenu farebného vyhotovenia alebo tvaru výrobkov.

Ochrana osobných údajov

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcom odkaze (https://www.denios.sk/ochrana-dat/).