DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Ako správne reagovať v prípade havárie

Diplomovaný biológ Tobias Authmann pôsobí už viac ako 7 rokov ako odborník na skladovanie nebezpečných látok a bezpečnosť práce. Špecializuje sa predovšetkým na prevenciu nehôd v oblasti skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Na základe svojich skúseností a častých otázok z radov širokej verejnosti vybudoval projekt zameraný na praktické školenia, ako správne manipulovať so sorbentami, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi žiadané a obľúbené. Na praktickom školení a tréningu "Použitie DENSORB v praxi" sa predovšetkým dozviete, ako správne a efektívne bojovať s uniknutými nebezpečnými kvapalinami. V nasledujúcom rozhovore sa s nami podelil pán Authmann o svoje bohaté skúsenosti, týkajúce sa tejto problematiky.

Pán Authmann, čo je z Vášho pohľadu hlavnou príčinou nehôd s nebezpečnými kvapalinami?

Všade tam, kde sa nejakým spôsobom manipuluje s nebezpečnými látkami, existuje, bohužiaľ, nejaké riziko, že dôjde k ich úniku. Medzi také činnosti patrí nielen manipulácia s nimi na pracovisku, ale tieť vyskladňovanie a naskladňovanie týchto látok. Medzi najviac rizikové patria predovšetkým tie oblasti, kde sa väčšie nádoby vyskladňujú či naskladňujú pomocou vysokodzvižných alebo paletových vozíkov.

Praktické školenie "Použitie DENSORB v praxi" zahŕňa tiež pomoc pri zostavovaní plánu núdzových opatrení v prípade úniku nebezpečných kvapalín. Pre koho je toto školenie určené?

Školenie "Použitie DENSORB v praxi" je určené predovšetkým pre tých, ktorí v sklade alebo na pracovisku s nebezpečnými kvapalinami bežne pracujú a tak sú väčšinou konfrontovaní so vzniknutou nehodou ako prví. V takom prípade musia byť schopní rýchlo a správne zareagovať. Školenie je však vhodné i pre osoby, ktoré majú vo firme na starosti bezpečnosť práce, ekológiu alebo sa podieľajú na zostavovaní havarijného plánu a núdzových opatrení.

Záujem o praktické školenia je obrovský. V čom je možné nájsť vo firmách tie najväčšie nedostatky?

Túto otázku nemôžem celkom jednoznačne zodpovedať, pretože v každej firme je situácia celkom odlišná. Záleží tiež na tom, ako intenzívne a či vôbec sa už firma touto problematikou v minulosti zaoberala. Veľké firmy majú napr. tendenciu usilovať o získanie nrôznych certifikátov alebo je u nich zavedený systém environmentálneho manažmentu, takže väčšinou bývajú už dobre pripravené. Týmto spoločnostiam ide najmä o optimalizáciu jednotlivých krokov počas konkrétnej situácie pri úniku. U iných firiem vyplávajú na povrch nedostatky, ktoré sú už zásadnejšieho charakteru. Prichádzajú často s otázkami: Prečo by sme sa mali otázkou úniku nebezpečných látok vôbec zaoberať? V takom prípade je nutné sa v priebehu školenia podrobne zamerať na časť teoretickú, kde dostanú účastníci odpoveď na svoju otázku pri zoznámení sa s aktuálnou platnou legislatívou. Počas svojej praxe som sa stretol už aj s tým, že v niektorých firmách zamestnanci vôbec netušili, kde by sorbenty pre okamžitý zásah pri úniku našli. Ako sami vidíte, v každej firme sa nájdu nedostatky v niečom inom. Z tohto dôvodu je každé školenie vždy prispôsobené individuálnym požiadavkám a potrebám účastníkov.

Aké sú dľa Vašich skúseností najväčšie chyby, ktoré je možné pri zásobení sa sorpčným materiálom pre prípad nehody urobiť.

Jednou z najhorších vecí, ku ktorej môže dôjsť je, že sa budeme musieť pri úniku nebezpečnej kvapaliny potýkať s nedostatkom sorpčného materiálu. Príčinou môže byť napr. chyba pri plánovaní materiálových zásob. Pre stanovenie vhodného objemu záchytnej vane platí základné pravidlo, že záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť minimálne obsah najväčšej nádoby na nej skladovanej. Podobným spôsobom je potrebné postupovať pri plánovaní materiálových zásob sorbentov, kedy je potrebné si uvedomiť, že všetky nádoby s nebezpečnými látkami so sebou prinášajú vysoký potenciál nebezpečenstva v podobe možného úniku, k likvidácii ktorého je treba mať po ruke dostatok vhodných sorbentov so zodpovedajúcou sorpčnou kapacitou. Pokiaľ budete mať k dispozícii dostatok sorbentov napr. pre absorpciu kvapaliny s 200-litrového suda a dôjde k poškodeniu IBC nádrže, nebudete dostatočne vybavení a je úplne jedno, ako dobre sú Vaši zamestnanci preškolení.

Ďalej je potrebné pri plánovaní zásob zamerať pozornosť na bežnú každodennú spotrebu sorbentov v prevádzke. Malé úniky sú pri rutinnej práci na dennom poriadku, občas sa niečo rozleje alebo znečistí, takže i tu nájdu sorbenty svoje uplatnenie a Vaše zásoby sa tak postupne znižujú. Bohužiaľ však môže prísť deň, kedy dôjde k väčšej nehode, a Vy nebudete mať dostatok sorbentov pre dôkladnú likvidáciu takej havárie. Na predchádzanie takej situácii odporúčame: striktne rozdeliť celkovú zásobu sorbentov dľa účelu použitia, na sorbenty priamo určené ku každodennej spotrebe a sorbenty určené výhradne pre prípad nehody. Ku každodennej spotrebe sú napr. určené sorpčné roly, ktoré je možné umiestniť na nástenný držiak a ku ktorým tak majú všetci zamestnanci neustále prístup, zatiaľ čo havarijná sorpčná sada určená pre zásah pri nehode s nebezpečnými látkami, môže byť umiestnená v extra zaplombovanom boxe. V každom prípade by mala byť spotreba sorpčného matreriálu pravidelne kontrolovaná a zaznamenávaná a zásoby by mali byť pravidelne dopĺňané. Je rozumné túto povinnosť mať obsiahnutú i prevádzkovom poriadku a určiť zodpovednú osobu, ktorá bude stav sorbentov pravidelne kontrolovať.

Za fatálnu chybu je možné považovať tiež to, že v prípade nehody nebudeme mať k dispozícii vhodnú verziu sorbentov určených na zachytenie konkrétnej kvapaliny. Ešte pred zásobením sa adekvátnymi sorbentami by sme si mali najskôr ozrejmiť, aké druhy kvapalín v prevádzke používame, v akom množstve a podľa toho voliť verziu sorbentov. Ďalej je potrebné premyslieť si, ako budú sporbenty uskladnené, príp. kde budú používané a kde hrozí najväčšie riziko úniku, To všetko nám potom napovie, aké sorbenty je treba mať po ruke v blízkosti konkrétnych rizikových oblastí.

Prečo je dôležité vyskúšať si v praxi, ako sa v prípade nehody s nebezpečnými látkami správne zachovať?

Jednoducho povedané, ak dôjde k nejakej havárii, nie je čas, strácať čas. Firmy by nemali venovať pozornosť iba vypracovaniu havarijného plánu, mali by s ním pracovníkov tiež dôkladne oboznámiť a v neposlednom rade ich i prakticky precvičiť, tak ako je to v prípade cvičných poplachov. Praktické cvičenie, o.i., naviac tiež pomôže odhaliť prípadné nedostatky havarijného plánu, ktoré potom bude možné vylepšiť. Najmä v prípade, ak sa nachádzajú v blízkosti havárie nejaké kanály či vpusti, je nutné zasiahnuť bez zbytočného otáľania. Osoby, ktoré nie sú riadne vyškolené, konajú často ukvapene a môžu urobiť nejakú chybu. Teraz mám na mysli, napr. roznesenie vyliatych látok na topánkach po prevádzke, nesprávne použitie osobných ochranných pomôcok alebo spôsobenie kontaminácie počas likvidácie. Pravidelnými tréningami a cvičnými zásahmi si zamestnanci osvoja správny postup a poučia sa z vlastných chýb. Už zo skúseností viem, že v priebehu školena vždy vypláva na povrch niečo, čo je potrebné vylepšiť, len výnimočne funguje dobre hneď od začiatku.

Na čo sa môžu účastníci praktického školenia tešiť a čo od neho očakávať?

Po absolvovaní praktického školenia budú účastníci schopní optimálne zasiahnuť pri havárii s nebezepečnými látkami. Program školenia sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Najskôr sa zameriame na teoretickú časť, počas ktorej preberieme aktuálnu platnú legislatívu, plánovanie núdzových opatrení a vhodné prostriedky pre prípad nehody, Následne si pri praktickom cvičení vyskúšame, ako správne a efektívne použiť havarijnú sorpčnú sadu pri likvidácii uniknutej kvapaliny. Počas celého priebehu je praktické školenie doprevádzané radami a tipmi, ktoré ušetria čas, zvýšia Vašu bezpečnosť a zároveň napomáhajú optimalizácii celého procesu likvidácie a náprave prípadných nedostatkov. Pri zostavovaní programu tréningu sú vždy zoľadňované všetky idividuálnosti kontrétnej prevádzky. Aby bolo možné zostaviť program školenia presne na mieru, sú brané do úvahy skutočnosti, ako či a aké nebezpečenstvo v prevádzke horzí, s akými nebezpečným látkami je tu manipulované a či dľa prevádzkového poriadku na danom mieste platia nejaké špecifické podmienky. Vždy sa snažíme, aby praktický tréning prebiehal čo najviac za reálnych podmienok, ktoré sú pre konkrétnu prevádzku bežné, takže napr. počas cvičenia pracujeme s nádobami, s korými sa v prevádzke bežne manipuluje. To v praxi znamená, že ak sa v bežne manipuluje s 30-litrovými kanistrami, používame tieto, pokiaľ s IBC nádržou, potom si cvičný zásah vyskúšame s IBC nádržou.

A ešte otázka na záver. Čo je pri riešení úniku kvapaliny najdôležitejšie?

Najdôležitejšie je v prvom rade posúdiť správne situáciu. Čo presne vytieko? Aké najhoršie nebezpečenstvo úniku tohto druhu kvapaliny hrozí? Ďalej je potrebné mať neutále na pamäti, že sa nesmieme v blízkosti úniku ničoho dotýkať, ak nebudeme adekvátne vybavení osobnými ochrannými pomôckami!

Často počúvam otázky typu: "Nemohol by som najskôr urobiť to či ono? Inak predsa stratím veľa času!" Ale akonáhle urobíte jednu vec, urobíte potom hneď druhú a ďalšiu a ešte ďalšiu a zrazu zistíte, že nejako - ani neviete ako, je Vaša pokožka sa dostala do kontaktu s vytečenou chemikáliou, bola poleptaná či inak poranená. Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú je treba účastníkom vštepiť, je, aby sa nepúšťali do zásahu bez použitia osobných ochranných pomôcok, pretože vlastná bezpečnosť je to najdôležitejšie.

K vlastnej ochrane by sme mali použiť minimálne ochranné rukavice, okuliare a uzavretú obuv. Podľa nebezpečnoti vytečenej kvapaliny môže byť nutný tiež respirátor alebo dokonca ochranný oblek. Prevádzkový poriadok by mal tiež jasne definovať hranicu, kedy je z hľadiska rozsahu úniku či nebezpečnosti uniknutej látky už vhodné postúpiť zásah záchranným zložkám, ako sú napr. firemní hasiči.

Praktické školenia a tréning "Použitie DENSORB v praxi"

DENIOS Akadémia
Vyskúšajte si pod dohľadom profesionálov, ako sa správne zachovať v prípade nehody

Ako postupovať v prípade havárie, by ste nemali vedieť len teoreticky, mali by ste si to tiež vyskúšať! DENIOS praktické školenie a tréning "použitie DENSORB v praxi" poskytne Vašim zamestnancom dostatočnú sebaistotu, okamžite zareagovať v prípade vzniku nehody bez zbytočného otáľania. Naučíte sa, ako správne a efektívne manipulovať so sorbentami DENSORB určenými k bezpečnému zachyteniu a likvidácii vytečenej kvapaliny. Obsah školenia môžeme na mieru prispôsobiť Vašej prevádzke a Vašim požiadavkám.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Mohlo by Vás tiež zaujať...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00