DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Každá sekunda sa počíta: olejové škvrny na vodnej hladine

Únik nebezepčných látok nepredstavuje hrozbu iba pre pôdu a pôdne organizmy, často tiež počúvame o katastrofách spôsobených únikom oleja na vodnú hladinu. Širokej verejnosti sa ale vryjú do pamäte iba tie najväčšie katastrofy, ako sú napr. potopené tankery, úniky z potrubí či nešťastia na ropných plošinách. Aj jediná kvapka oleja sa však dokáže veľmi rýchlo šíriť po vodnej hladine a znečistiť tak až 10000 litrov vody, takže i údajne zanedbateľný únik oleja môže mať katastrofálne následky. Aké opatrenia je teda potrebné prijať? Aké vybavenie bude v prípade katastrofy potrebné? K čomu môže dôjsť, ak sa na niečo zabudne? Tieto otázky sa Vám teraz pokúsime zodpovedať.

Dôkladná príprava je základ úspechu

Pokiaľ sa v spoločnosti manipuluje s vodu ohrozujúcimi látkami, je zamestnávateľ povinný dľa zásad BOZP a vodného zákona vykonať posúdenie rizík a v súvislosti s tým vypracovať zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia. Kontrolné orgány môžu od firiem vyžadovať, aby boli adekvátne pripravené na únik oleja na vodnú hladinu a to predovšetkým vtedy, ak sa prevádzka nachádza v blízkosti vodných zdrojov.

Únik oleja sa musí hlásiť!

Únik oleja na vodnú hladinu musí byť dľa zákona o vodách vždy bezodkladne hlásený HaZZ alebo polícii. Havarijný plán by sa pritom nemal obmedzovať iba na volanie č. 112 a následné čakanie na zásah privolaných jednotiek. Ak dôjde k havárii, pôvodca havárie by mal učiniť bezprostredné opatrenia na odstránenie príčin a následkov havárie, pričom by sa mal riadiť havarijným plánom

Olejová škvrna sa bleskurýchlo šíri

Na úniku oleja na vodnú hladinu je nakritickejší faktor rýchlosť, ktorou sa olejový film po povrchu hladiny šíri, a to najmä na tečúcej vode. Privolaní hasiči musia na miesto havárie najskôr prísť, čo zaberie istý čas a preto je nutné pomocou vhodných prostriedkov okamžite začať s opatreniami zabraňujúcimi ďalšiemu šíreniu olejových škvŕn. Tým je možné minimalizovať nielen škody na životnom prostredí, ale tiež náklady vzniknuté spôsobenou haváriou.

Únik oleja do vody Vás môže vyjsť veľmi draho

Ten, kto spôsobí únik nebezpečnej látky do vody, čím vodu znečistí, musí nahradiť nielen všetky náklady spojené s likvidáciou úniku, ale i náklady na následnú sanáciu prostredia. Tiež poisťovne sa budú veľmi zaujímať o to, či ste boli na riziko takejto situácie dostatočne pripravení. Dobrá rada teda znie: zaujmite vždy aktívny prístup pri hľadaní vhodných núdzových opatrení.

Bez havarijného plánu sa nezaobídete

Pri zostavovaní havarijného plánu je vhodné nadviazať spoluprácu s miestnym HaZZ. Môže sa tiež stať, že Vás príslušné pracovisko kontaktuje samo od seba, ak dôjde k názoru, že potenciál nebezpečenstva je vysoký. Spoločné vypracovanie havarijného plánu pre prípad nehody a stanovenie vhodných prostriedkov môže byť nakoniec prospešné pre obe strany. Existujú totiž modely spolupráce, kedy je vhodné špeciálne vybavenie HaZZ stanovené priamo spoločnosťou. Spoločnosť tak získa istotu, že prípade nehody budú použité správne prostriedky a hasiči zasa ťažia z toho, že majú vhodné vybavenie, ktoré môžu použiť pri rôznych situáciách. V takých prípadoch obvykle platí, že použitý materiál si hradia hasiči z vlastných zdrojov.

Zásah pri havárii od A po Z

Opatrenia a vybavenie na mieru

Konkrétny havarijný plán vychádza vždy z výsledkov posúdenia rizík. Pozrime sa teraz na modelovú situáciu, ako by mal zásah pri havárii prebiehať. Urobíte si tak predstavu o tom, čo je dôležité a čo všetko sa Vám bude hodiť.

Uniká vám olej? Volajte hasičov!

Zásah začína, ako inak, než odhalením úniku. Pokiaľ objavíme olejové škvrny na vodnej hladine alebo si všimneme unikajúceho oleja, bezodkladne túto skutočnosť ohlásime spravidla HaZZ. Ten ďalej o nehode informuje príslušný vodohospodársky úrad a inšpekciu životného prostredia. Ak sa týka havária aj tretích strán, najmä správcu kanalizácie či vodárenskej spoločnosti, je potrebné oboznámiť so vzniknutou situáciou aj ich. V prvom rade by sme mali bezodkladne začať s vykonávaním núdzových opatrení.

Čo robiť ďalej

Najskôr je nutné vykonať vhodné opatrenia na záchanu ľudských životov. Potom by malo nasledovať:

  • zabezpečenie miesta nehody,

  • určenie druhu, množstva a nebezpečenstva vytečenej kvapaliny,

  • zastavenie úniku pri zdroji a zabránenie šíreniu škody,

  • zahradenie a zachytenie vodu ohrozujúcej látky.

Zataraste olejové škvrne cestu!

Šírenie nebezpečne látky by malo byť zastavené priamo pri zdroji. Ďalej by mali byť na vodnú hladinu umiestnené olejové bariéry, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu olejových škvŕn.

Ako fungujú DENSORB® norné steny?

Olejové bariéry sa delia na aktívne a pasívne.

  • Pasívne, ako sú norné steny, sa skladajú z ponornej zásterky zo špeciálnych nepriepustných vlákien a vo vnútri zabudovaného vztlakového telesa. Medzi brehmi sú norné steny upevnené pomocou špeciálneho ukotvenia. Aby spodná časť ponornej zásterky nevyplávala na hladinu, je zaťažená závažím.

  • Aktívne olejové zátarasy zbierajú olej z vodnej hladiny, zatiaľ čo voda pod olejovým kobercom môže voľne pretekať. Olej je tiež možné odčerpať alebo zachytiť pomocou sorbentov. Aktívne olejové zátarasy sú vodu odpudzujúce a plávajú na vodnej hladine stojatých i mierne tečúcich vôd. Vďaka vysoko savému polyprophylénovému rúnu, z ktorého sú olejové zátarasy vyrobené, do seba absorbujú olej.

Skvelým riešením je použitie pasívnych i aktívnych zátarás naraz. Zatiaľ čo pasívne olejové zátarasy zabraňujú ďalšiemu šíreniu oleja, aktívne zátarasy vytečený olej absorbujú. Po nasýtení ich je možné pomocou ťažného lanka z vody vytiahnuť.

Buďte vopred pripravení

V oblastiach, kde je riziko havárie obzvlášť vysoké, je vhodné sa pre prípad nehody dôsledne pripraviť už v predstihu. Môžete napríklad miesto vopred preskúmať a vybrať vhodný typ olejovej bariéry presne podľa konkrétnych podmienok, ktoré sme na mieste zistili. Vo chvíli, kedy dôjde k úniku, budeme tak môcť ihneď zasiahnuť a nie ešte len premýšľať nad tým, aké zátarasy zvoliť alebo ako postupovať. Kritériá, ako napr. podmienky prúdenia vody, bezpečné prístupové cesty či vhodné podmienky pre umiestnenie bariér, zohrávajú pri výbere tiež dôležitú úlohu.

Ako správne nainštalovať norné steny

Výber vhodých olejových bariér závisí na dynamike a vlastnostiach vodstva. Ide o vody stojaté alebo tečúce? Je nutné brať zreteľ na šírku, hĺbku a rýchlosť prúdenia vody. Ak budú použité olejové bariéry s ponornou zásterkou, musí k tomu mať vodný tok dostatočnú hĺbku. Potrebná dĺžka bariéry sa násĺedne odvíja od konkrétnej šírky vodného toku. U vodných tokov s vyššou rýchlosťou prúdenia vody by nemali byť olejové bariéry nainštalované do pravého uhla k brehu, aby tak bola zmiernená rýchlosť prúdenia vody a minimalizovaný tlak pôsobiaci na bariéry. Z toho dôvodu je odporúčané mať pripravené olejové bariéry dlhšie, ako len na šírku konkrétneho toku. Veľmi vhodné sú produkty skladajúce sa z viacerých jednotlivých elementov, ktoré je možné rýchlo pospájať do potrebnej dĺžky.

Tie umožňujú zásah pri havariách rôzneho rozsahu alebo na rôznych typoch vodstva. Olejové bariéry by nemali byť na brehu ukotvené príliš vysoko, pretože by ju mohol vytečený olej podplaviť. Prípadne by mali byť behy zakryté vhodnými sorbentami. I silný prúd vody môže spôsobiť, že sa podarí oleju prekonať nainštalovanú bariéru. V takom prípade je za účelom zvýšenia bezpečnosti vhodné naištalovať viac bariér v určitej vzdialenosti od seba tak, že olej, ktorý sa dostane cez prvú bariéru, bude zachytený ďalšou bariérou.

Stavte na textilné sorbenty!

Olej je možné tiež odstrániť pomocou sorbentov. Výber druhu a množstva sorbentov, ktoré by mai byť po ruke kvôli zachyteniu olejových škvŕn z vodnej hladiny,vychádza predovšetkým z vykonaného posúdenia rizík. Čo sa týka výberu vhodného druhu sorbentu, napr. s použitím sypkých sorbentov sú spojené určité obmedzenia. Po aplikácii sypkého sorbentu na olejový film musí byť nasýtený sorbent z vodnej hladiny opäť odstránený. To je často obtiažne a úplné odstránenie je takmer nemožné. V závislosti na podmienkach prietoku vody sa naviac sypký sorbent skôr či neskôr naplaví k brehom, kde sa prichytí k vegetácii. Ďalšou nevýhodou sypkého sorbentu je vysoký poteneciál otravy vodnej fauny. Olejom kontaminované zrná sorbentu si môžu vtáci či ryby pomýliť s potravou a vzávislosti na skonzumovanom množstve, to môže viesť k ich úhynu. Týmto negatívnym vedľajším efektom sa je možné vyhnúť použitím textilných sorbentov. Plávajúce sorpčné rohože na olej sú vyrobené z polyprophylénových vlákien, odpudzujú vodu a absorbujú oleje. Je ich možné ľahko rozprestrieť na olejové škvrny na hladine a bez väčšej námahy neskôr zasa pozbierať, pričom plávajú na vodnej hladine i v nasýtenom stave. Jednoduché odstránenie nasýtených sorpčných rohoží z vodnej hladiny predstavuje v porovnaní so sypkými sorbentami obrovskú výhodu. Okrem sorpčných rohoží sú v ponuke tiež ďalšie varianty textilných sorbentov, napr. sorpčné roly sa používajú k ochrane brehov. Dočisťovacie sorbenty a už zmienené olejové zátarasy sú vhodné k odstáneniu zbytkov oleja z hladiny.

Potreba ďalších opatrení a pomocného materiálu je závisá na okolnostiach. Ktorí zamestnanci budú musieť prítomní? Poznajú zamestnanci havarijný plán? Zabezpečenie ďalších opatrení a pomocných prostriedkov závisí na konkrétnych okolnostiach. Koľko bude treba pri zásahu osôb? Boli osoby oboznámené s havarijným plánom? Akým spôsobom je možné dostať na miesto, kde došlo k havárii, potrebné vybavenie? Budú potrebné ďalšie pomocné prostriedky, ako sú člny, kotvy, náradie či osvetlenie? Odpovede na všetky tieto otázky by ste mali poznať už vopred, aby bolo možné zasiahnuť okamžite a bez zbytočného zdržovania sa. Ako je z modelovej situácie viditeľné, aktívny prístup pri tvorbe havarijného plánu pre prípad úniku látok, sa vždy vyplatí.

i

DOBRÉ VEDIEŤ: Po úspešne vykonanom zásahu nasledujú spravidla ďalšie opatrenia. Okrem likvidácie kontaminovaného materiálu často nasleduje zo strany príslušného správneho orgánu monitoring dotknutej oblasti, aby bolo včas odhalené prípadné zbytkové znečistenie.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70

Mohlo by Vás tiež zaujímať...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00