DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Označenie nebezpečných látok podľa GHS: už žiadne chyby!

Správne označenie nebezpečných látok je kľúčové, aby bolo možné okamžite identifikovať potenciálne nebezpečenstvo a na základe toho vhodne reagovať. Nižšie nájdete praktický prehľad označenia podľa systému GHS a zároveň odpovede na najčastejšie otázky.

Čo znamená označenie nebezpečných látok?

Označenie nebezpečných látok predstavujú štandardizované štítky, ktoré sa používajú na informovanie o nebezpečnosti danej látky. Skladajú sa z nasledujúcich prvkov:

 • Piktogram, ktorý informuje o povahe nebezpečenstva a je možné ho rýchlo vizuálne identifikovať

 • Signálne slová ako "Nebezpečenstvo" alebo "Varovanie"

 • Ďalšie informácie o bezpečnosti / nebezpečnosti (H- a P- vety)

Označenie nebezpečných látok slúži na upozornenie užívateľa na možné riziká pri manipulácii s danou látkou a na vyjasnenie nevyhnutných bezpečnostných opatrení.

Kde sa označenie nebezpečných látok používa?

Štítky s bezpečnostným označením sa používajú všade tam, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo životného prostredia. Sú pripevnené priamo k nádobám a obalom na nebezpečné látky. Označenie nebezpečných látok sa používa v rôznych oblastiach priemyslu, v laboratóriách, na staveniskách, v skladoch, dopravných prostriedkoch a tiež v domácnostiach, napríklad pri používaní domácej chémie. Správne označenie nebezpečných látok je veľmi dôležité, aby zamestnanci a ďalší používatelia vedeli, aké nebezpečenstvá môžu plynúť z látok, s ktorými pracujú. Aj v prípade havárie môže byť pomoc poskytnutá rýchlejšie, ak sú vlastnosti danej látky viditeľné na prvý pohľad.

Kto je zodpovedný za označenie nebezpečných látok?

Výrobca je zodpovedný za označenie nádob i obalov, ako aj za vytvorenie bezpečnostných listov. Vo chvíli, keď sa nebezpečné látky prelievajú z originálnej do inej nádoby, musí ju daný užívateľ opatriť zodpovedajúcim štítkom.

Legislatívne základy pre označovanie nebezpečných látok (GHS / CLP)

Označenie nebezpečných látok je štandardizované podľa celosvetovo jednotného systému - Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS). GHS špecifikuje, ako majú byť chemické látky klasifikované do tried nebezpečnosti, a definuje súvisiace symboly nebezpečnosti a štandardné vety o nebezpečnosti (H a P vety). Klasifikácia a označenie nebezpečných látok uvedené v GHS sú začlenené do európskeho práva s európskym nariadením o klasifikácii, označovaní a balení chemikálií (CLP).

Klasifikácia a označenie podľa GHS

Látky sú klasifikované ako nebezpečné, ak ich možno na základe ich vlastností zaradiť aspoň do jednej triedy nebezpečnosti:

i.     fyzikálno-chemické nebezpečenstvo

ii.    nebezpečenstvo pre ľudské zdravie

iii.   nebezpečenstvo pre životné prostredie

Pri označovaní nebezpečných látok rozlišuje systém GHS celkom 28 tried nebezpečnosti: 16 tried fyzikálnej a chemickej nebezpečnosti, 10 tried nebezpečnosti pre zdravie a 2 triedy nebezpečnosti pre životné prostredie. V závislosti od typu a závažnosti nebezpečenstva sa triedy nebezpečnosti rozlišujú na ďalšie kategórie a podtriedy a sú opatrené príslušnými symbolmi nebezpečnosti, signálnymi slovami a štandardnými vetami o nebezpečnosti (H-vety).

Symboly nebezpečnosti

Výstražné symboly nebezpečnosti sú čierne piktogramy na bielom pozadí, ohraničené červenou farbou. Každý symbol má priradený svoj názov a kód. Jeden symbol môže predstavovať niekoľko tried nebezpečnosti.

Signálne slová

Na bezpečnostnom štítku je okrem grafického symbolu uvedené aj signálne slovo "Nebezpečenstvo" alebo "Varovanie". Signálne slovo "Nebezpečenstvo" sa používa v prípade hroziacich vážnych nebezpečenstiev, ktoré môžu viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu zdravia alebo dokonca smrti. Napríklad nebezpečné látky kategórie 1, ako sú vysoko žieravé látky alebo vysoko karcinogénne látky, výbušné látky alebo zmesi, ktoré sú akútne toxické a pri vdýchnutí, požití alebo kontakte s pokožkou môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia.

Signálne slovo "Varovanie" sa používa na označenie menej závažných, ale stále potenciálne nebezpečných situácií. Varuje pred nebezpečenstvom, ktoré by mohlo viesť k drobným zraneniam alebo drobnejším škodám na zdraví. Používa sa napríklad pre látky kategórie 2, ktoré môžu mať dráždivý účinok na kožu alebo oči, alebo látky, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie a môžu viesť k dlhodobému poškodeniu životného prostredia, ale nepredstavujú akútne nebezpečenstvo.

Vety o nebezpečnosti (H-vety)

Štandardné vety o nebezpečnosti, známe tiež ako H-vety (Hazard Statements), sú štandardizované kódy, ktoré sa používajú na bezpečnostných etiketách na opis konkrétnych nebezpečenstiev spojených s danou látkou alebo zmesou. Kompletný prehľad H-viet nájdete v našom sprievodcovi skladovaním nebezpečných látok.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie (P-vety)

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, známe tiež ako P-vety, sú štandardizované kódy, ktoré sa používajú na etiketách nebezpečných látok, aby informovali o pokynoch pre bezpečné zaobchádzanie s konkrétnou látkou alebo zmesou.

Značenie nebezpečných látok v praxi - už žiadne chyby

V rámci najrôznejších pracovných úkonov je často nutné prelievať či stáčať nebezpečné látky z pôvodnej do inej nádoby. Na jednej strane je nevyhnutné, aby nová nádoba bola vhodná pre danú nebezpečnú látku. Na druhej strane je nutné pamätať na správne označenie novej nádoby s nebezpečnou látkou – ponechanie takej nádoby bez príslušného označenia je maximálne rizikové a zároveň v rozpore s legislatívou. Je preto povinné, aby k novej nádobe bol pripevnený zodpovedajúci štítok s nebezpečnou látkou.

Tipy na bezpečné prelievanie z pôvodnej nádoby

Pred samotným prelievaním či stáčaním je potrebné skontrolovať, či pôvodná aj nová nádoba sú vhodné pre danú nebezpečnú látku a či sú v dobrom stave. Pre bezpečnú manipuláciu je vhodné používať praktické pomôcky, ako sú napríklad lieviky alebo čerpadlá.

Je dôležité venovať dostatočnú pozornosť označeniu nebezpečných látok a prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na minimalizáciu rizika nehôd či zranení. Dôkladná príprava a starostlivosť počas prelievania či dekantácie prispievajú k bezpečnosti na pracovisku.

1

Príprava a plánovanie

 • skontrolujte bezpečnostné listy

 • skontrolujte, či je nová nádoba vhodná pre danú nebezpečnú látku a či je v dobrom stave

 • pripravte si vhodné pomôcky na stáčanie/prelievanie

 • nasaďte si ochranné prostriedky

 • zvoľte si dobre vetrané miesto

 • pri manipulácii s horľavinami dbajte na uzemnenie

2

Označenie nebezpečných látok

 • označte cieľovú nádobu príslušným symbolom pre značenie nebezpečných látok

 • skontrolujte štítky na oboch nádobách a v prípade ich poškodenia ich vymeňte

3

Príprava pracovnej plochy

 • zvoľte čistú a suchú pracovnú plochu

 • pripravte si nádoby

4

Prelievanie / stáčanie / dekantácia

 • nebezpečné látky prelievajte opatrne, pomaly a kontrolovane

 • používajte vhodné nástroje, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s nebezpečnou látkou

5

Dokončenie a čistenie

 • nádoby riadne uzavrite a zaistite

 • použité materiály zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi

 • dôkladne očistite pracovnú plochu

6

Dokumentácia

 • zdokumentujte prelievané množstvo a nádoby

 • v prípade potreby aktualizujte označenie príslušných nádob

Výber vhodnej nádoby na nebezpečné látky

Výber vhodného materiálu nádoby na skladovanie nebezpečných látok závisí od viacerých faktorov - vrátane typu nebezpečnej látky, jej chemických vlastností, jej reaktivity s inými látkami a vrátane regulačných a bezpečnostných noriem. V našom zozname odolnosti médií nájdete užitočné informácie o vhodných obalových materiáloch pre širokú škálu nebezpečných látok.

V DENIOSe nájdete rozmanitý sortiment nádob na nebezpečné látky. Ponúkame nádoby v rôznych veľkostiach - od malých po veľké, vyrobené z rôznych materiálov - plastu, ocele či nerezu, aby ste si mohli zvoliť optimálny variant pre danú nebezpečnú látku. Okrem toho má veľká časť našej ponuky nádob ďalšie schválenie na špecifické účely, ako je napr. UN schválenie na prepravu, vhodnosť pre Ex-zóny, vhodnosť pre potraviny alebo ESD (elektricky vodivé) vyhotovenie.

Ako správne označiť nádoby s nebezpečným obsahom?

Najskôr musí byť nebezpečná látka jasne identifikovaná - prostredníctvom označenia originálneho obalu, karty bezpečnostných údajov alebo CAS-čísla (Chemical Abstracts Service). Pre cieľovú nádobu je potom potrebné zvoliť príslušné výstražné symboly nebezpečnosti a piktogramy, pridať varovania, bezpečnostné pokyny a požadované ochranné opatrenia. Štítok by mal byť umiestnený tak, aby bol dobre čitateľný a viditeľný. V e-shope DENIOS nájdete všetky bežné GHS symboly ako praktické samolepiace fólie v rôznych veľkostiach.

Náš tip: Produktový rad FALCON prináša nádoby na najrôznejšie účely: bezpečné skladovanie, prelievanie aj presné dávkovanie kvapalných nebezpečných látok. Bezpečnostné nádoby FALCON sú štandardne dodávané s identifikačnými nálepkami GHS.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Načítam…
i

Technické informácie na tejto stránke boli zostavené starostlivo a podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Napriek tomu DENIOS nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť, a to ani voči čitateľovi, ani voči tretím osobám. Používanie informácií a obsahu pre vaše vlastné účely alebo účely tretích stran je preto na vaše vlastné riziko. V každom prípade dodržujte aktuálne platnú legislatívu.

Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00