DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Náš etický kódex

Ako výrobca a predajca prevratných ekologických produktov spolupracujeme s našimi zákazníkmi, aby sme významne prispeli k ochrane životného prostredia a bezpečnosti zamestnancov.

V prvom rade spoľahlivosť, dynamika a poctivosť - to riadi naše konanie, myslenie a chápanie hodnôt, ktorými sa ako rodinná firma riadime už viac ako 35 rokov.

Naše pravidlá hry

Spoločnosť vždy koná prostredníctvom ľudí. Povesť DENIOSu je v podstate utváraná a posilňovaná každodenným nasadením a vystupovaním každého jednotlivého zamestnanca. Či už je to majiteľ, člen vedenia, manažér alebo zamestnanec - každý z nás je zodpovedný za to, aby boli splnené pozitívne očakávania.

Aj jednorazové nevhodné správanie alebo porušenie zákonných požiadaviek môže našej skupine DENIOS spôsobiť výrazné škody. Z toho dôvodu existujú pravidlá správania, ktoré sú zdokumentované a vyžadované v rámci nášho etického kódexu. Kódex zároveň slúži ako základ pre orientáciu a podporu pri riešení každodenných pracovných výziev.

Kódex má v tomto ohľade zaistiť bezpečnosť najmä novým zamestnancom. Etický kódex DENIOS má tiež odrážať pravidlá, ktorými zaväzujeme našich dodávateľov a poskytovateľov služieb, aby sa správali eticky a právne zodpovedajúcim spôsobom. Každému z nás sa odporúča, aby sebakriticky zhodnotil svoje vlastné správanie na základe štandardov stanovených v tomto kódexe a aby si uvedomil tie oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenie v našej každodennej práci.

Bezúhonnosť

Pracujeme v súlade s platnými zákonmi a predpismy a zaväzujeme sa dodržiavať ľudské práva. V prípade nejasností konzultujeme právne záležitosti so zodpovedným manažérom alebo internými či externými špecialistami.

Základné práva zamestnancov

Rešpektovanie základných práv každého zamestnanca je pre nás základnou súčasťou poctivého konania. To zahŕňa rovnaké zaobchádzanie a rovnaké príležitosti pre každého jednotlivca v spoločnosti bez ohľadu na farbu pleti alebo národnosť, sociálne zázemie, fyzické handicapy, sexuálnu orientáciu, politické či náboženské vyznanie, pohlavie alebo vek.

Rešpektujeme osobnú dôstojnosť, súkromie a osobné práva každého jednotlivca. Nikto nesmie byť zamestnaný alebo nútený pracovať proti svojej vôli. Netolerujeme neprijateľné zaobchádzanie so zamestnancami, napríklad formou psychického nátlaku, sexuálneho a osobného obťažovania alebo diskriminácie.

Rovnako netolerujeme správanie (vrátane gest, hovoreného prejavu a fyzického kontaktu), ktoré je nátlakové, výhražné, urážlivé alebo vykorisťujúce.

Zdravie a bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia našich zamestnancov je u DENIOSu absolútnou prioritou a je pevne zakotvená v systéme managementu kvality a životného prostredia. Environmentálny management, pracovníci BOZP, podnikoví lekári, profesné združenia a mnoho ďalších interných a externých inštitúcií - tí všetci zaisťujú, že naše procesy chránia zamestnancov a sú v súlade s právnymi a manažérskymi požiadavkami s ohľadom na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie.

Okrem toho je každý z nás povinný dbať na bezpečnosť svoju aj svojich kolegov a v prípade potreby upozorňovať na krivdy. To platí aj pre návštěvníkov našej spoločnosti v areáli firmy.

Zodpovednosť k životnému prostrediu

Aby sme chránili životné prostredie, zaviazali sme sa podporovať znižovanie jeho znečistenia. Zameriavame sa hlavne na zníženie využívania zdrojov, ako je palivo, energia a voda, ako aj na minimalizáciu dopadov na životné prostredie spôsobených odpadmi, chemikáliami a skleníkovými plynmi. Každý z nás nesie zodpovednosť za životné prostredie a je povinný prispievať k jeho ochrane.

Konanie v rámci tímu, s obchodnými partnermi a tretími stranami - stret záujmov

V každodennom živote DENIOSu sme v kontakte s mnohými ľudmi, či už v rámci firmy, so zákazníkmi, s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb, ale aj s úradmi či odbornými inštitúciami. Pri všetkých týchto kontaktoch dbáme na to, aby sa naše správanie vždy vyznačovalo rešpektom a poctivosťou, bezúhonnosťou a spoľahlivosťou.

To isté platí pre jednanie s kolegami. Zákazník je stredom všetkého, čo robíme. Aby sme optimálne vyhoveli jeho potrebám, je vyžadovaná maximálna orientácia na služby. Hľadáme najlepšie riešenie. Na to často potrebujeme podporu ostatných oddelení alebo firiem v rámci skupiny DENIOS. Ústretosť jednania je rovnako dôležitá pri komunikácii s kolegami ako pri priamom kontakte s našimi zákazníkmi. Iba tak sme schopní optimálne využiť naše silné stránky a poskytovať tú najvyššiu úroveň služieb a výkonu. Napäté situácie s kolegami riešíme rýchlo a objektívne. V ťažkých situáciách sú vedúci pracovníci vyzvaní, aby poskytli proaktívnu podporu.

Reklama

Pre všetku komunikáciu a reklamu DENIOS platí následujúce: zverejňujeme iba pravdivý a jednoznačný obsah. Okrem toho inzerujeme iba v médiách, ktoré sú z odborného hľadiska zaujímavé pre rôzne odvetvia a sú v súlade s našimi zásadami.

Súťaž

Pravidlá voľnej a spravodlivej hospodárskej súťaže sú základným predpokladom trhového hospodárstva založeného na výkonnosti. Podporujú efektivitu, hospodársky rozvoj a inovácie. Preto rešpektujeme spravodlivú hospodársku súťaž a odmietame nekalé metódy získavania konkurenčnej výhody.

Predávanie a prijímanie darov

Predávanie a prijímanie darov alebo iných typov výhod v súvislosti s obchodnými aktivitami môže viesť k stretu záujmov. Z tohto dôvodu odmietame akúkoľvek formu darov, ktoré by mohli potenciálne ovplyvniť rozhodnutie. Pokiaľ toto odmietnutie odporuje pravidlu zdvorilosti, môže byť dar prijatý za účelom jeho použitia na vnútrofiremné účely, ale v prípade pochybností ho odmietame. Nikdo nesmie zneužívať svoje oficiálne postavenie na to, aby žiadal alebo prijímal neoprávnené výhody.

Reklamné darčeky pre zamestnancov obchodných partnerov vyberáme tak, aby bolo vylúčené akékoľvek zdanie nevhodnosti. Úplne sa zdržiavame predávania darov štátnym zamestnancom a iným úradníkom. Pokiaľ sú zmluvy uzatvárané s poradcami, sprostredkovateľmi alebo obdobnými tretími stranami, dbáme tiež na vyššie uvedené zásady.

Manipulácia s informáciami a ochrana dát

Bezpečné a správne zaobchádzanie s informáciami a dátami je dôležitou súčasťou našej správy informácií. Všetci sme povinní dodržiavať uvedené pravidlá, aby sme na jednej strane zachovali dôveru verejnosti v DENIOS a na druhej strane predchádzali rizikám s ohľadom na dôvernosť obchodného tajomstva a ochranu osobnosti - takisto tu sú zohľadnené platné všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Sme si vedomí citlivosti osobných údajov, ktoré nám boli zverené.

Rôzne technické a organizačné opatrenia majú za cieľ zabezpečiť dôvernosť týchto údajov. Osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame výhradne v rámci našich úloh. Dáta, dátové nosiče alebo databázy chránime pred prístupom tretích strán a pokiaľ už nie sú potrebné, zlikvidujeme ich, aby bolo vylúčené ich zneužitie. S heslami a prístupmi do firemnej siete či iných aplikácií vždy zaobchádzame dôverne a nesprístupňujeme ich neoprávneným osobám.

Všeobecne platia zásady "dátovej ekonomiky". Použitie vlastných osobných údajov je pre příslušný subjekt údajov transparentné. Každý jednotlivý zamestnanec má právo na prístup, informácie a sťažnosti, oznámenia a na opravu alebo výmaz.

Naše hodnoty nás vedú v našom konaní

Naším spoločným cieľom je rešpektovať, chrániť a podporovať dobré meno skupiny DENIOS tým, že sa budeme za všetkých okolností správať profesionálne a zodpovedne v súlade s týmto kódexom.

Transparentnosť

Konáme a komunikujeme transparentne a stojíme si za tým, čo hovoríme.

Inovácie

Vyvíjame inovatívne produkty a riešenia pre našich zákazníkov.

Odbornosť

Vieme, čo robíme a zdieľame naše know-how na podporu našich zákazníkov po celom svete.

Spoľahlivosť

Môžeme sa spoľahnúť jeden na druhého. Naši zákazníci nám dôverujú.

Stabilita

Sme hrdí na náš neustály rast, ktorý je založený na pevných základoch rodinnej firmy.

Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00